Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany w uldze na złe długi, które mają zrównać sytuację wierzyciela i dłużnika, gdy ten ostatni ogłosił upadłość lub jest w trakcie likwidacji.
Zapowiedzi tych zmian pojawiły się już wcześniej w założeniach do nowelizacji ustawy o VAT, ale ostatecznie nabrały kształtu w projekcie z 10 września. W praktyce chodzi o dwie kwestie, które dziś są przedmiotem wielu kontrowersji.
Obecnie przepisy nie pozwalają wierzycielowi skorzystać z ulgi, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Nie zwalnia to jednak dłużnika z obowiązku korekty naliczonego. W efekcie brakuje symetrii: wierzyciel musiał zapłacić podatek należny, ale dłużnik nie może go odliczyć jako podatku naliczonego.
Resort finansów zaproponował więc zmianę. Zgodnie z projektem, jeśli dłużnik będzie na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od upływu terminu płatności, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, to nie będzie musiał korygować VAT naliczonego.
Druga zmiana ma dotyczyć podmiotów powiązanych. Obecnie z ulgi na złe długi nie może skorzystać wierzyciel, którego łączą z dłużnikiem powiązania o charakterze rodzinnym (np. kontrahentami są małżonkowie lub osoby spokrewnione), kapitałowym (wystarczy, że jeden z kontrahentów posiada co najmniej 5 proc. praw głosu w kapitale drugiego kontrahenta), majątkowym, wynikające z tytułu przysposobienia lub ze stosunku pracy. Eksperci podatkowi zwracają uwagę, że takie wyłącznie jest nieuzasadnione. Ono również bowiem nie zwalnia dłużnika z obowiązku korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ustawy o VAT.
Zaproponowana przez resort finansów zmiana zmierza do tego, aby wierzyciel miał prawo do ulgi, nawet jeśli między nim a dłużnikiem istnieją powiązania, np. rodzinne lub kapitałowe.
Projekt zakłada, że zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 10 września 2014 r. – w konsultacjach społecznych