Pytanie podatnika dotyczyło planów połączenia spółek. Chodziło o odwrotne przejęcie, które miało polegać na przejęciu przez spółkę A 100 proc. majątku spółki B (obcego rezydenta podatkowego), będącej w 99,78 proc. udziałowcem spółki A. Obie spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, z tym że spółka B jest jedynym podmiotem zagranicznym w tej grupie. Celem planowanych działań miało być, jak argumentowano, m.in.:
  • uproszczenie struktury grupy i wyeliminowanie kosztów generowanych przez spółkę B,
  • wyeliminowanie podmiotu, który nie prowadzi istotnej z perspektywy grupy działalności gospodarczej,
  • przeniesienie zarządzania akcjami w podmiocie posiadającym strategiczne aktywa do Polski,
  • wyeliminowanie konieczności rozliczeń z podmiotem zagranicznym oraz związanych z tym konsekwencji administracyjnych.
Szef KAS uznał, że w tym przypadku pojawi się korzyść podatkowa w postaci neutralności podatkowej połączenia. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10 proc.
Wyłączenia tego nie stosuje się, zgodnie art. 12 ust. 13 ustawy o CIT, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
Zdaniem jednak szefa KAS to ograniczenie nie będzie miało zastosowania w analizowanym przypadku, bo połączenie nastąpi z przyczyn ekonomicznych.
Mimo więc, że pojawi się korzyść podatkowa (brak przychodu dla celów CIT), to – jak stwierdził organ – planowane czynności nie będą miały na celu unikania opodatkowania. Szef KAS nie doszukał się bowiem sprzeczności ani z przedmiotem, ani z celem ustawy. Nie uznał też działań podatnika za sztuczne. ©℗
Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 27 sierpnia 2021 r., sygn. DKP2.8011.8.2021