Wdowa nie nabywa powtórnie nieruchomości, którą kupiła wraz mężem do wspólności majątkowej – orzekł gdański WSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która wraz z mężem nabyła w 1994 r. mieszkanie. W 2007 r. jej mąż zmarł, a ona sama dwa lata później zamieniła mieszkanie na inne. Spór toczył się o to, czy minęło pięć lat od kupna nieruchomości. Słowem, czy wdowa powinna zapłacić podatek dochodowy od zbycia mieszkania.
Reklama

Reklama
Naczelnik urzędu skarbowego twierdził, że podatniczka uzyskała w 1994 r. tylko połowę mieszkania, a drugą połowę – w 2007 r. na skutek dziedziczenia po mężu. Ponieważ dwa lata później zamieniła mieszkanie, to w efekcie od tej części powstał obowiązek podatkowy w PIT. Naczelnik nakazał więc wdowie zapłacić ponad 17 tys. zł z tytułu PIT.
Decyzję tę podtrzymał dyrektor izby skarbowej. Powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2010 r. (sygn. akt II FSK 1054/09), z którego wynikało, że nabycie – w wyniku spadkobrania po małżonku – udziału w nieruchomości, objętej wcześniej wspólnością małżeńską, rodzi obowiązek podatkowy w PIT, jeśli udział ten zostanie zbyty przed upływem pięciu lat.
Wdowa nie zgodziła się z organami podatkowymi i złożyła skargę do sądu. Uważała, że zbyła mieszkanie po upływie 5 lat od nabycia, bo ono – jak argumentowała – nastąpiło już w 1994 r.
WSA przyznał jej rację. Nie podzielił także stanowiska NSA z wyroku z 4 listopada 2010 r. Wskazał na inne orzeczenie tego sądu – z 8 grudnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1101/11). NSA orzekł w nim, że jeśli małżonków łączyła wspólność majątkowa, to po śmierci jednego z nich drugi nie nabywa ponownie nieruchomości, ponieważ nie można wyodrębnić przypadającego każdemu z nich udziału w nieruchomości (współwłasność małżeńska jest bezudziałowa).
Wdowa nie mogła więc nabyć powtórnie nieruchomości, którą kupiła wraz mężem do wspólności majątkowej – stwierdził WSA. Nie można było zatem liczyć pięcioletniego terminu od daty nabycia spadku po mężu. W tej sprawie upłynął on z końcem 1999 r.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 9 września 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 716/14.