Pracodawca może odliczyć od przychodu kwotę wypłaconą na podstawie ugody sądowej byłemu pracownikowi, z którym rozwiązał umowę o pracę w sposób niezgodny z prawem – potwierdził NSA.
Spółka zwolniła dyscyplinarnie jednego ze swoich pracowników. Zwolniony zaskarżył pracodawcę do sądu i wygrał. Firma musiała wypłacić mu odszkodowanie, ponieważ mężczyzna miał gwarancję zatrudnienia na podstawie układu zbiorowego. Wypłacone odszkodowanie chciała zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że to niemożliwe. Stwierdził, że wypłata odszkodowania nie wiąże się z powstaniem przychodu, ani nie służy zabezpieczeniu bądź zachowaniu jego źródła, a zatem nie jest spełniona podstawowa przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Poza tym obowiązek wypłaty odszkodowania jest dla pracodawcy karą za bezprawne działanie i nie można nią obarczać budżetu państwa – uznał dyrektor.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Orzekł, że wypłata odszkodowania z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu.
Podobnie uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Anna Maria Świderska wyjaśniła, że gdy spółka składała wniosek o interpretację, kwestia ta budziła jeszcze wątpliwości. Obecnie jednak jest już utrwalona linia orzecznicza. Zasadniczo przyjmuje się, że jeśli świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, to jest ono kosztem podatkowym dla pracodawcy. Dodatkowo przemawia za tym fakt, że art. 16 ustawy o CIT nie wyłącza tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów – wyjaśniła sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2305/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia