Spółka holdingowa to taka, która zwykle posiada głównie udziały w innych spółkach córkach, w kraju lub za granicą, a tylko w pewnym zakresie prowadzi działalność operacyjną. Tym zajmują się przede wszystkim spółki zależne, które oprócz tego pełnią funkcje pomocnicze.
Dzięki takiej strukturze spółka holdingowa może gromadzić dywidendy wypłacane jej przez spółki zależne, zarządzać majątkiem i chronić go. Dlatego zwykle spółki holdingowe są lokowane w krajach stosujących zachęty podatkowe w tym zakresie.