Jeżeli fundacja rodzinna spełnia przesłanki do uznania jej za zagraniczną jednostkę kontrolowaną, to darowizna na rzecz tej fundacji nie będzie już objęta w Polsce podatkiem od dochodu z niezrealizowanych zysków – potwierdził dyrektor KIS.

Wyjaśnił, że w takim przypadku Polska nie traci prawa do opodatkowania dochodów, więc nie ma potrzeby stosowania przepisów o exit tax, zwanego potocznie podatkiem od wyjścia.
Dyrektor KIS nie odniósł się natomiast do argumentu podatniczki, że przepisy o exit tax nie powinny mieć zastosowania, gdy przeniesienie majątku osobistego za granicę nie wiąże się ze zmianą rezydencji podatkowej. Podatniczka przywołała tu wyrok z 26 października 2020 r. (sygn. akt I SA/Bd 375/20), w którym WSA w Bydgoszczy stwierdził, że nie ma podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, gdy za granicę jest przenoszone nieodpłatnie mienie będące majątkiem osobistym. „Z treści dyrektywy ATAD nie można wyczytać, że podatek od wyjścia ma zastosowanie także w sytuacji dokonania między członkami rodziny darowizny mienia należącego do majątku osobistego darczyńcy będącego osobą fizyczną” – orzekł wtedy WSA.
W najnowszej interpretacji dyrektor KIS w ogóle nie odniósł się do tego orzeczenia, ono samo zaś jest nadal nieprawomocne.
Wniosek o interpretację złożyła polska rezydentka, która wraz z mężem i dziećmi postanowiła powołać do życia rodzinną fundację prywatną na terytorium innego państwa (prawdopodobnie chodziło o Księstwo Luksemburga lub Liechtensteinu). Fundacja będzie posiadała osobowość prawną i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie siedziby. Kobieta planowała przekazać fundacji nieodpłatnie, w formie darowizny, całość posiadanych przez siebie akcji i udziałów w różnych spółkach rodzinnych.
Wspólnikami w nich są obecnie również mąż, syn oraz córka fundatorki, a ona sama – jak zastrzegła – nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem byłyby akcje i udziały w tych spółkach.
Kobieta poinformowała, że ustawowy próg 4 mln zł (decydujący o zastosowaniu przepisów o exit tax) zostanie przekroczony już przy pierwszej darowiźnie.
Teoretycznie w tej sytuacji mogłyby mieć zastosowanie przepisy o exit tax – stwierdził dyrektor KIS. Uznał jednak, że w tym wypadku tak nie będzie, bo nie zostanie spełniony warunek utraty przez Polskę w całości albo w części prawa do opodatkowania dochodów ze zbycia akcji i udziałów wnoszonych do fundacji rodzinnej. Fundatorka już wcześniej bowiem dostała interpretację indywidualną, z której wynikało, że fundacja będzie dla niej zagraniczną jednostką kontrolowaną (z ang. CFC, czyli controlled foreign corporation).
Tak więc dochody fundacji rodzinnej będą i tak opodatkowane w Polsce, na podstawie art. 30f ustawy o PIT – stwierdził dyrektor KIS w najnowszej interpretacji.
Wyjaśnił, że tylko brak podatku dochodowego w Polsce przemawiałby za obowiązkiem zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków. Na potwierdzenie przywołał art. 30dh ust. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym przepisy o exit tax stosuje się odpowiednio do: nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Polski składnika majątku oraz do wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia – jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Polska traci w całości albo w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.
Przypomnijmy, że exit tax wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania, gdy jest ustalana wartość podatkowa składnika majątku, lub 3 proc. podstawy opodatkowania, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku (art. 30da ust. 1 ustawy o PIT).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13.08.2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.491.2021.1.MS