Nie ma PIT od zaliczki wypłacanej na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu za granicą, jeżeli kwota ta jest potem zwracana lub potrącana z wynagrodzenia tej osoby – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która świadczy usługi opieki m.in. nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce i Niemczech. W tym celu podpisuje umowy cywilnoprawne z opiekunami. Oprócz wynagrodzenia wypłaca im zaliczki na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą. Mają one charakter zwrotny – zaliczka jest zwracana bądź potrącana z wynagrodzenia opiekuna.
Spółka uważała, że takie zaliczki nie są opodatkowane, bo skoro mają charakter zwrotny, to w ogóle nie są przychodem dla opiekuna. Brała też pod uwagę inne rozwiązanie – zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT. Dotyczy ono diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (zleceniobiorcy) – do wysokości określonej przez ministra pracy i polityki społecznej w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r. dotyczącym należności z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Dyrektor KIS wyjaśnił, że w tym wypadku zwolnienie to nie ma zastosowania, ale spółka i tak nie musi potrącać PIT (zaliczki na podatek dochodowy). Skoro bowiem zaliczka na poczet zwiększonych kosztów związanych z pobytem za granicą jest zwracana bądź potrącana z wynagrodzenia opiekuna, to nie stanowi dla niego definitywnego przysporzenia. Nie ma więc znaczenia, czy wysokość tej zaliczki przekracza limity wyznaczone we wspomnianym rozporządzeniu ministra pracy, czy ich nie przekracza – w obu przypadkach na spółce nie ciążą obowiązki płatnika.
Interpretacjaindywidualna dyrektora KIS z 16 lipca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.381.2021.2.AK