Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej coraz częściej przychyla się do orzecznictwa sądów administracyjnych, że o momencie odliczenia kosztu uzyskania przychodu decydują przepisy podatkowe, a nie rachunkowe, nawet jeśli te pierwsze nawiązują do drugich. Tak jest z kosztami pośrednimi, a więc takimi, których nie da się przypisać do konkretnego przychodu.
Z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT (analogicznie art. 22 ust. 5c ustawy o PIT) wynika, że koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia uważa się co do zasady dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 5d ustawy o PIT).