Data podjęcia uchwały o podziale zysku spółdzielni decyduje o sposobie opodatkowania dywidendy po śmierci członka tej spółdzielni – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Sąd wyjaśnił, że jeśli uchwałę o podziale zysku podjęto przed śmiercią udziałowca spółdzielni, to prawo do wypłaty dywidendy może być częścią spadku. Podlega więc daninie od spadków i darowizn.
Jeśli jednak uchwałę podjęto po śmierci członka spółdzielni, to opodatkowana będzie realizacja roszczenia o wypłatę dywidendy. W takim wypadku spadkobierca powinien odprowadzić zryczałtowany 19-proc. PIT od przychodu – orzekł WSA.
Wyrok dotyczył kobiety, która odziedziczyła spadek po zmarłym w czerwcu 2020 r. członku spółdzielni. Po jego śmierci walne zgromadzenie spółdzielni podjęło uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Zdecydowano w niej, że nadwyżkę bilansową przeznacza się na fundusz zasobowy i oprocentowanie udziałów. Ustalono, że oprocentowaniu będą podlegać udziały w spółdzielni według stanu na 31 grudnia 2019 r. Zapisano także, że „oprocentowanie udziałów przysługuje spadkobiercom za okres członkostwa spadkodawcy, to jest od 1 stycznia danego roku bilansowego do dnia śmierci”.
Spółdzielnia wypłaciła w związku z tym w grudniu 2020 r. kobiecie, jako spadkobiercy, przysługującą jej część dywidendy, odliczając od niej 19-proc. podatek dochodowy.
Niezależnie od tego spadkobierczyni złożyła w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2, zgłaszając odziedziczenie dywidendy po ojcu. Gdy zorientowała się, że został już potrącony 19-proc. PIT, złożyła wniosek o interpretację indywidualną. Uważała, że dywidenda należna spadkobiercom osoby, która była członkiem spółdzielni, powinna być objęta daniną od spadków i darowizn (bo podlega spadkobraniu), a nie podatkiem dochodowym.
Wskazała art. 77 par. 4 prawa spółdzielczego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), zgodnie z którym, jeżeli podział nadwyżki bilansowej nastąpi w formie oprocentowania udziałów, to uwzględnia się w nim roszczenia spadkobierców o wypłatę udziałów.
Przypomniała też art. 922 kodeksu cywilnego, z którego wynika, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców.
Z takim stanowiskiem nie zgodził się ani dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ani WSA w Szczecinie. Sąd wyjaśnił, że sposób opodatkowania dywidendy należnej udziałowcom spółdzielni zależy od tego, czy uchwała o podziale zysku miała miejsce przed, czy po ich śmierci.
W pierwszej sytuacji przychód podlegałby daninie od spadków i darowizn, bo w dniu powzięcia uchwały to spadkodawca byłby uprawnionym do wypłaty dywidendy.
Natomiast w drugiej sytuacji nie mamy do czynienia z dziedziczeniem praw i obowiązków, jeżeli te nie istniały jeszcze w dacie śmierci. W takiej sytuacji prawo do wypłaty dywidendy przysługuje spadkobiercy, zgodnie z art. 77 par. 4 prawa spółdzielczego, a to oznacza, że realizacja roszczenia o wypłatę dywidendy powoduje powstanie przychodu z praw majątkowych. W takiej sytuacji należny jest 19-proc. zryczałtowany PIT – orzekł sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Szczecinie z 24 czerwca 2021 r., sygn. I SA/Sz 340/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia