Spytała o to szkoła, na której budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy poniżej 1 MW. Wytwarzany w ten sposób prąd jest zużywany wyłącznie na potrzeby szkoły. Nie posiada ona koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję bądź obrót energią elektryczną. Nie prowadzi też działalności gospodarczej i nie odsprzedaje ani nie wpuszcza do sieci nadwyżek niezużytego przez siebie prądu.
Szkoła nie zainstalowała żadnych urządzeń pomiarowych, które pozwalałyby precyzyjnie wyliczyć ilość zużytego prądu. Jest też zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowej (art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.)