Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem z przepisu od podatku od nieruchomości zwolnione były "grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego". Zdaniem posłów, którzy przedstawili projekt noweli brzmienie tego przepisu było niejednoznaczne i można było je interpretować w taki sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Zgodnie z taką wykładnią podatkiem objęte byłyby zatem pozostałe grunty na obszarze lotnisk, które nie są zajęte przez budynki i budowle.

"Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, gdyż cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą" - podano w uzasadnieniu.

Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i poprzez zastosowanie konstrukcji konstrukcja "grunty, budynki i budowle" jednoznaczne doprecyzowanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.