Pracownik, który nieodpłatnie otrzymuje papiery wartościowe w ramach programu motywacyjnego, nie musi ich opodatkowywać już w momencie nabycia – wynika z wyroku WSA w Gliwicach.
Sprawa dotyczyła menedżera pracującego w spółce należącej do amerykańskiej grupy kapitałowej. W jego ocenie przekazanie mu akcji koncernu z USA nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego. We wniosku o interpretację przypomniał, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się m.in. należne przychody z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji. Nie ma więc mowy o przychodzie z tytułu nieodpłatnego otrzymania papierów wartościowych.
Innego zdania była izba skarbowa. Stwierdziła, że menedżer otrzyma przychód dwukrotnie, tj. zarówno w chwili nabycia akcji na preferencyjnych zasadach, jak i w momencie ich odsprzedaży. W pierwszym przypadku jest to przychód z innych źródeł – wyjaśniła izba. Dodała, że tak należy kwalifikować każde przysporzenie w postaci nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od innego podmiotu niż pracodawca.
WSA w Gliwicach uchylił interpretację. Zwrócił uwagę, że zgodnie z podejściem fiskusa dochód menedżera byłby opodatkowany podwójnie i że zainteresowany przy ustalaniu podstawy opodatkowania w związku ze sprzedażą akcji nie miałby żadnej możliwości wyłączenia z niej dochodu, który już wcześniej podlegał daninie. WSA zauważył też, że jego stanowisko potwierdza wiele innych wyroków, m.in. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 347/12) oraz z 11 grudnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 111/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 19 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 522/14), nieprawomocny.