Czy przy usługach nauki pływania konieczna będzie kasa online? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wysyłkowej? Czy od przychodów opodatkowanych ryczałtem można odliczyć składkę na KRUS? Jakie oznaczenia w pliku JPK_V7 są wymagane w przypadku odsprzedaży energii elektrycznej? Kiedy uwzględnić skonta dotyczące wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

Prowadzę szkołę pływania i część sprzedaży ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy po 1 lipca 2021 r. muszę stosować kasę online?

Z art. 145b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że niektóre czynności mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii tylko do dnia określonego w art. 145b ust. 1 pkt 1‒4 ustawy o VAT. Po tym dniu wskazane tymi przepisami czynności muszą być przez podatników ewidencjonowane za pomocą kas online.

Do czynności tych należą usługi w zakresie wstępu związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Pierwotnie usługi takie miały zostać objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online z 1 stycznia 2021 r. (art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o VAT). W związku z pandemią koronawirusa minister finansów przesunął jednak dzień objęcia m.in. tych usług obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online na 1 lipca 2021 r.
Świadczone przez podatnika usługi, o których mowa w pytaniu, nie są jednak usługami w zakresie wstępu związanymi z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (klasyfikowanymi na gruncie PKWiU w grupowaniu o symbolu 93.11.10.0), lecz usługami nauki pływania klasyfikowanymi na gruncie PKWiU w grupowaniu 85.51.10.0 obejmującym usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Uważam w związku z tym, że nie są one usługami obejmowanymi obowiązkiem stosowania kas online, a więc podatnik nie jest zobowiązany do ich ewidencjonowania od 1 lipca 2021 r. za pomocą kas online (nadal może je ewidencjonować przy zastosowaniu kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii).
Podstawa prawna
art. 145b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802)
rozporządzenie ministra finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. poz. 1059)
Zamierzam rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o sprzedaż wysyłkową towarów. Kiedy powinienem rozpoznawać obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży towarów za pobraniem?

Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). W świetle tego przepisu istnieją wątpliwości, kiedy dochodzi do dokonania dostawy towarów, jeżeli towar jest do nabywcy wysyłany przez zewnętrznego przewoźnika. Z orzecznictwa sądów administracyjnych (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 marca 2016 r., sygn. akt I FSK 1612/14) oraz wyjaśnień organów podatkowych (zob. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP4.4012.295.2017.1.KR, i z 16 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.108.2018.1.KM) wynika, że następuje to z chwilą wydania towarów przewoźnikowi.

A zatem świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz wyjaśnień organów podatkowych obowiązek podatkowy powstaje w przedstawionej sytuacji z chwilą wydania towarów przewoźnikowi (np. kurierowi) czy nadania przesyłki w paczkomacie. Dotyczy to dostaw realizowanych zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (czy innych podmiotów gospodarczych), jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802)
Jestem rolnikiem prowadzącym również pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy opłacaną w podwójnej wysokości składkę na KRUS mogę odliczać od opodatkowanych ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odliczeniu podlegają składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ryczałcie składki takie mogą być również odliczane od przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie wskazanych przepisów nie jest niestety możliwe odliczanie składek opłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym podwójnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników opłacanych na podstawie art. 17 ust. 2 tego aktu przez ubezpieczonych, którzy jednocześnie prowadzą gospodarstwo i pozarolniczą działalność gospodarczą (w takim przypadku składka wynosi dwukrotność składki standardowej). Nie istnieje również inna podstawa prawna odliczania takich składek od dochodu lub przychodów (jest jedynie możliwość ich zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, co jednak nie dotyczy podatników korzystających z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). W konsekwencji opłacanej podwójnie składki na KRUS podatnik nie może odliczać od przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Podstawa prawna
art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255)
art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 868)
art. 5a, art. 17 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 266)
Spółka korzysta z przyłącza elektrycznego innej firmy i związku z tym refakturuje na nią zużytą energię elektryczną. Czy wykazując w nowym JPK_VAT refaktury energii elektrycznej, należy stosować oznaczenie GTU_02?

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od „01” do „13” dotyczących niektórych towarów i usług (zob. par. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13.

Do towarów, o których mowa w par. 10 ust. 3 rozporządzenia, należą m.in. towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, czyli:
1) benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);
2) benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
3) gaz płynny (LPG) (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
4) olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
5) oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90);
6) paliwa typu benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
7) paliwa typu nafta do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
8) pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19);
9) paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 133; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 694), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
10) biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1233; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565);
11) pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802), wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.
Dostawy tych towarów powinny być oznaczane w ewidencji VAT symbolem „02” (zob. par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia) oraz wykazywane poprzez wpisanie wartości „1” w polu GTU_02 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT.
Energia elektryczna jest uważana na gruncie VAT – podobnie jak wszelkie inne postacie energii – za towar (zob. art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Nie stanowi ona jednak żadnego z towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. Nie ma zatem powodu, aby – wykazując odsprzedaż energii elektrycznej w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT – stosować oznaczenie GTU_02.
Energia elektryczna nie stanowi również żadnego z pozostałych oznaczanych kodami GTU towarów, a jednocześnie świadczenie usług przesyłu energii elektrycznej nie należy do oznaczanych kodami GTU usług. Prowadzi to do wniosku, że wykazując odsprzedaż energii elektrycznej w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT, nie należy stosować żadnego oznaczenia GTU.
Podstawa prawna
par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326)
art. 103 ust. 5aa ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802)
Spółka kupuje materiały od francuskiego dostawcy. Niekiedy – przy dokonaniu płatności w określonym terminie – spółka może skorzystać ze skonta. W takich przypadkach informacja o możliwości skorzystania ze skonta jest umieszczana na fakturze bez względu na to, jaką decyzję w tym zakresie podejmie spółka. Kilka dni temu okazało się, że w przypadku kilku faktur spółka skorzystała ze skonta, jednak nie poinformowała o tym biura rachunkowego, które ją obsługuje. Jak w tej sytuacji dokonać korekt związanych ze skorzystaniem ze skonta – wstecznie czy w bieżącym miesiącu?

Z art. 30a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1–1b, 6, 7, 10, 11 i 17 ustawy o VAT. W konsekwencji podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obniżają m.in. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen (zob. art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).

Jednocześnie z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe (zob. interpretacje indywidualne: dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 kwietnia 2016 r., nr ILPP4/4512-1-60/16-2/PR, czy dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2017 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.304.2017.2.JN) wynika, że w przypadku skont dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów okresem rozliczenia jest:
  • okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – jeżeli zapłata uprawniająca do skorzystania ze skonta została dokonana przed złożeniem deklaracji VAT za ten okres rozliczeniowy;
  • okres rozliczeniowy dokonania zapłaty uprawniającej do skorzystania ze skonta – w przeciwnym razie niż wskazany powyżej.
Prowadzi to wniosku, że w przedstawionej sytuacji skorzystanie przez spółkę ze skonta powinno zostać uwzględnione w rozliczeniach VAT spółki za okresy rozliczeniowe powstawania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dokonywania płatności uprawniających do skorzystania ze skonta (zależnie od tego, kiedy te płatności zostały dokonane). Jeżeli tak się nie stało, to konieczna jest wsteczna korekta rozliczeń VAT spółki (nie ma bowiem podstaw do uwzględnienia przedmiotowych skont w bieżących rozliczeniach VAT spółki). Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji korekty związane ze skorzystaniem ze skonta powinny zostać rozliczone w drodze korekty okresów rozliczeniowych:
1) w których powstał obowiązek podatkowy – w zakresie, w jakim rozliczana przez biuro rachunkowe spółka skorzystała ze skonta (tj. dokonała zapłaty w uprawniającym do skonta terminie) przed złożeniem deklaracji VAT (obecnie jest to część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT) za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów);
2) w których dokonano zapłaty uprawniającej do skorzystania ze skonta – w pozostałym zakresie.
Podstawa prawna
art. 30a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802)