Od 2022 r. z nowego rozwiązania będą mogły korzystać podmioty działające w ramach podatkowej grupy kapitałowej dla celów CIT. Rok później taka możliwość zostanie rozszerzona na pozostałe grupy podatników.

Poinformował o tym w ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Jan Sarnowski. Projekt zmian ustawy o VAT w tym zakresie został opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów i skierowany do prekonsultacji.
Wcześniejsza jego wersja została zaprezentowana ekspertom komitetu doradczego ds. podatku od wartości dodanej (komitetu VAT) działającego przy dyrekcji ds. podatków Komisji Europejskiej. Ich opinia była jednak wówczas dość krytyczna, o czym pisaliśmy w artykule „Uwagi Brukseli opóźnią tworzenie polskich grup VAT” (DGP nr 226/2021).
– Uwagi te zostały uwzględnione w projekcie skierowanym do prekonsultacji – zapewnił podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej dr Paweł Selera, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w MF.

Spore korzyści

Podatkowe grupy VAT będą mogły rozliczać się jako jeden podatnik, a więc składać jeden JPK_VAT i wpłacać podatek za wszystkie podmioty tworzące grupę.
Dziś te, które mają nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, czekają na zwrot VAT standardowo 60 dni. Gdy wejdą do grupy, podatek wykazywany wcześniej jako VAT do zwrotu będzie uwzględniany w rozliczeniach całej grupy.
Nie trzeba będzie rozliczać VAT od transakcji między podmiotami z grupy, a tym samym wystawiać faktur dla nich. Jednak dla celów kontrolnych trzeba je będzie ewidencjonować w formie elektronicznej. Ewidencja będzie uproszczona i będzie składana fiskusowi tylko na żądanie.

Tak jak w CIT

Wcześniej unijni eksperci skrytykowali zaproponowane przez Polskę powiązanie przepisów o grupach VAT z przepisami funkcjonującymi już w ustawie o CIT.
Ostatecznie jednak – jak wyjaśnił dyr. Selera – komitet VAT przyjął wyjaśnienia naszego resortu finansów, dlaczego w pierwszym etapie wdrażania nowe rozwiązanie ma być przewidziane tylko dla podatkowych grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o CIT.
– Komitet VAT rozumie potrzebę przetestowania formuły w ograniczonym stopniu – powiedział dyr Selera. Dlatego – jak dodał – w tym zakresie nie było konieczności zmiany projektu.

Jakie powiązania

Jedna z wcześniejszych uwag unijnego komitetu doradczego dotyczyła braku uściślenia, jak miałyby wyglądać ścisłe powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne między podatnikami tworzącymi grupę VAT.
Ostatecznie taka definicja pojawiła się w projekcie. Wynika z niej, że powiązania finansowe będą istniały, jeżeli jeden z podmiotów tworzących grupę VAT będzie posiadał bezpośredniego 75 proc. udziału w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych podmiotów.
O istnieniu powiązań o charakterze ekonomicznym nie będzie świadczył jedynie ten sam charakter głównej działalności członków grupy (również jeżeli są prowadzone w różnych sektorach gospodarki). Liczyć się będzie uzupełnianie i współzależność prowadzonej działalności czy też prowadzenie działalności w całości lub w dużej mierze wykorzystywanej przez członków grupy. Chodzi m.in. o sytuacje, w których towary lub usługi wytwarzane przez członka grupy VAT będą niezbędne do działania dla innych członków (np. firma produkująca części samochodowe dla producenta samochodów), a także gdy towary lub usługi będą konsumowane wspólnie (np. członek grupy VAT dostarczający usługi posprzedażowe produktów klientom, którzy zakupili produkty od innego członka).
Z kolei o powiązaniach organizacyjnych będzie mowa wówczas, gdy dzielenie (częściowe lub całkowite) struktury zarządzania będzie skutkować podejmowaniem decyzji w grupie VAT przez jeden podmiot, który będzie zapewniał strategiczne przywództwo dla całej grupy. Obecność takiego podmiotu zarządzającego będzie można ustalić na podstawie jego miejsca w hierarchii (np. dzielone kierownictwo najwyższego szczebla) lub rodzaju działań, o których ma on prawo decydować (np. wspólnego zarządzania sprawami prawnymi lub zagadnieniami finansowymi). Taki podmiot powinien być w stanie narzucić swoją wolę innym członkom grupy VAT podlegającym jakiejś formie nadzoru i rozliczalności.
Ponadto z pierwotnego projektu MF nie wynikało jasno, czy członkami grupy mogłyby być zagraniczne oddziały polskich podmiotów. Teraz taka możliwość będzie wprost zapisana.

Obowiązki grupy

Chcąc skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatku od towarów i usług, trzeba będzie podpisać umowę o utworzeniu grupy VAT i dołączyć ją do zgłoszenia rejestracyjnego w VAT. Do reprezentowania grupy przed fiskusem członkowie grupy będą musieli wyłonić spośród siebie reprezentanta. ©℗