Pięcioletni okres, w którym można kompensować stratę z lat ubiegłych, biegnie nawet po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej – twierdzi konsekwentnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Innego zdania są sądy administracyjne, na razie tylko wojewódzkie.
Chodzi o sytuację, w której spółka poniosła w przeszłości stratę podatkową, a następnie podpisała wraz z innymi podmiotami umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, na odliczenie straty od dochodu jest pięć następujących po sobie lat, a kwota odliczenia w którymkolwiek z nich nie może przekroczyć 50 proc. straty.
Podatnicy są zdania, że wraz z przystąpieniem do PGK pięcioletni termin na odliczenie straty ulega zawieszeniu. Argumentem jest to, że zmienia się podatnik – zgodnie z art. 1a ustawy o CIT jest nim PGK, a nie poszczególne spółki. Pięcioletni termin na odliczenie straty może więc biec na nowo dopiero z chwilą, gdy PGK zostanie rozwiązana.
Tak samo orzekły: WSA w Warszawie w wyroku z 8 grudnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 1308/20) i WSA we Wrocławiu w wyroku z 9 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 674/18). Oba orzeczenia są ciągle nieprawomocne.
Fiskus jest innego zdania, co potwierdza najnowsza interpretacja dyrektora KIS z 21 maja br., a wcześniej także z 15 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.77.2020. 1.AG).
Pytanie zadała spółka, która w latach 2012–2016 ponosiła nieprzerwanie straty. Nie zdążyła ich odliczyć przed przystąpieniem do PGK. Grupa ta istniała w latach 2017–2020. Z początkiem 2021 r. spółka ponownie stała się samodzielnym podatnikiem CIT. W związku z tym planowała odliczyć poniesione w przeszłości straty (z lat 2012–2016). Argumentowała, że gdy uczestniczyła w PGK, nie była podatnikiem CIT. Zatem nieprzerwany okres pięciu lat powinien być liczony dopiero od 2021 r.
Spółka była zdania, że przeciwna wykładnia byłaby dyskryminująca dla członków PGK, bo w praktyce po podpisaniu umowy o utworzeniu grupy traciliby oni prawo do odliczania strat podatkowych poniesionych w przeszłości.
Z taką wykładnią nie zgodził się dyrektor KIS. Jego zdaniem okres pięciu nieprzerwanych lat na odliczenie straty biegł także w okresie istnienia PGK. To oznacza, że spółka mogłaby obecnie odliczyć wyłącznie stratę z 2016 r.
Dyrektor KIS odwołał się do poglądów z doktryny, zgodnie z którymi, podejmując decyzję o utworzeniu grupy, należy się liczyć z częściową utratą prawa do pomniejszania dochodu o poniesione straty.
Przywołał też nowelizację ustaw o podatkach dochodowych z 27 października 2017 r. (Dz.U. poz. 2175), która wprowadziła od 2018 r. nowe zasady rozliczania strat w PGK. Zgodnie z art. 1a ust. 10–10c ustawy o CIT, jeśli w okresie trwania PGK przestała ona spełniać ustawowe warunki, to umowa o utworzeniu grupy wygasa, a jej poszczególni członkowie muszą rozliczać dochody, przyjmując fikcję, tak jakby PGK nigdy nie istniała.
Zdaniem dyrektora KIS taka wykładnia dotyczy także zwykłego rozwiązania PGK, tak więc okres pięciu nieprzerwanych lat na odliczenie straty biegł spółce w latach 2017–2020. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2021.1.AW