Tak wynika z najnowszych interpretacji, w tym dotyczących pomocy udzielonej artystom poszkodowanym przez pandemię koronawirusa.
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.). Pierwotnie zakładano, że fundusz ten będzie państwowym funduszem celowym. Jednak z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2021 r. wynika, że Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Tarcza Finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju zostały zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych, ale nie do sektora finansów publicznych. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 nie został również wymieniony wśród państwowych funduszy celowych.
Pieniądze z niego pozwoliły sfinansować m.in. świadczenia postojowe dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię, wypłatę bonu turystycznego. Oba te świadczenia są zwolnione z podatku, bo zapisano to wprost w art. 52m i art. 52zc ustawy o PIT.
Wątpliwości dotyczą natomiast wsparcia, które w 2020 r. otrzymały podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Zostało ono wypłacone z Funduszu Wsparcia Kultury (FWK), a podstawą wypłat było rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września 2020 r. (Dz.U. poz. 1729). Poszkodowani pandemią artyści mogli dzięki temu dostać rekompensatę nawet 50 proc. przychodów netto utraconych w okresie między 12 marca a 31 grudnia 2020 r.
Wątpliwości, jak rozliczyć tę pomoc w zeznaniu rocznym, nabrała dwójka beneficjentów. Jeden z nich otrzymał niewiążącą informację, z której wynikało, że wypłacone kwoty powinny być wolne od opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast sfinansowane z nich wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, bo zabrania tego art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.
Obaj przedsiębiorcy byli innego zdania co do kosztów. Uważali, że w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT nie ma do nich zastosowania.
Jeszcze inaczej zinterpretował przepisy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W obu interpretacjach stwierdził, że wsparcie z FWK jest opodatkowane, bo nie dotyczy go zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Źródłem takiego wsparcia nie jest bowiem wyłącznie budżet państwa, skoro Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, finansujący wypłatę z Funduszu Wsparcia Kultury, pozyskuje środki także z innych źródeł.
Wsparcia przekazanego artystom nie można też – zdaniem dyrektora KIS – traktować jako dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305). W efekcie nie ma zastosowania zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT – stwierdził.
To oznacza natomiast, że nie ma tu zastosowania również wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT. Przedsiębiorcy mogą zatem pomniejszyć swoje przychody o wydatki sfinansowane z FWK, o ile zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu – potwierdził organ w obu interpretacjach.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS: z 17 maja 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.151.2021.2.MD) i z 14 maja 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.126.2021.2.MG)