Grupa posłów PiS uzasadnia konieczność zmian niejednoznacznym brzmieniem obecnych przepisów, które nie oddają intencji ustawodawcy. Chodzi o art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), zgodnie z którym zwolnienie z daniny od nieruchomości dotyczy budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Projektodawcy zauważają, że mogłoby to wskazywać, że podatek trzeba płacić od pozostałych gruntów (niezabudowanych). Część urzędników fiskusa rozumie te przepisy w taki właśnie sposób i w prowadzonych postępowaniach uznaje, że lotniskowe tereny niezabudowane nie powinny korzystać ze zwolnienia.
Zdaniem posłów PiS jest to wykładnia niedopuszczalna. Wskazują, że całe lotnisko wpisane do rejestru lotnisk cywilnych jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Nie ma więc znaczenia, czy grunt lotniskowy jest zabudowany, czy niezabudowany, bo żaden z nich nie jest opodatkowany. Projektodawcy zaproponowali więc nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 3, zgodnie z którym zwolnienie będzie dotyczyć gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
Jeśli zmiany wejdą w życie, od lipca br. nie będzie już wątpliwości, że cały obszar części lotniczej danego lotniska określonej w decyzji administracyjnej prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Treść najnowszego projektu skrytykował Związek Powiatów Polskich (ZPP) w opinii przesłanej Kancelarii Sejmu. ZPP uznał, że zaproponowana przez posłów zmiana nie tyle doprecyzowuje obecne przepisy, ile w istotny sposób je zmienia. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2019 r. (sygn. akt II FSK 3096/17), w którym sąd kasacyjny orzekł, że niezabudowane grunty lotniskowe nie mogą korzystać ze zwolnienia.
ZPP nie zgodził się też z projektodawcami, że zaproponowana przez nich zmiana oddaje pierwotne intencje ustawodawcy. W 2002 r. w trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustaw o podatkach i opłatach lokalnych (druk 828 Sejmu IV kadencji) nie rozważano bowiem zwolnienia niezabudowanych gruntów lotniskowych z daniny od nieruchomości. Co więcej, były zgłaszane poprawki, które mogły jeszcze bardziej zawęzić treść aktualnego zwolnienia.
Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem w Sejmie