Pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej trzeba będzie opublikować dopiero w 2022 r. – wynika z projektu tarczy prawnej.

Chodzi o projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zakłada on zmiany również w przepisach podatkowych.
Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej został wprowadzony nowelizacją ustawy o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Dotyczy przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychody powyżej 50 mln euro, oraz podatkowych grup kapitałowych.
Muszą oni informować m.in. o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, o przekazanych szefowi KAS schematach podatkowych, o złożonych wnioskach o interpretacje indywidualne, o rozliczeniach z rajami podatkowymi itp.
Z art. 27c ust. 4 ustawy o CIT wynika, że taka informacja powinna zostać opublikowana na stronie internetowej podatnika „do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego”. Za niewypełnienie tego obowiązku grozi nawet ćwierć miliona złotych.
W ustawie o CIT nie sprecyzowano jednak, kiedy po raz pierwszy należy opublikować taką informację. Pojawiły się sprzeczne wykładnie. Z jednej wynikało, że pierwsza informacja powinna zostać opublikowana dopiero w 2022 r. – za 2021 r., bo wtedy weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowy obowiązek.
Ministerstwo Finansów uznało jednak, że pierwsza publikacja powinna nastąpić już w 2021 r. – za rok ubiegły. O stanowisku resortu poinformowaliśmy jako pierwsi w artykule „Jawność rozliczeń pełna pułapek” (DGP nr 238/2020). Opublikowana przez nas odpowiedź biura prasowego MF nie znajdowała jednak odzwierciedlenia wprost w przepisach.
Dopiero teraz ma się to zmienić za sprawą tarczy prawnej. Zakłada ona dodanie do nowelizacji z 28 listopada 2020 r. przepisu (art. 21a) w brzmieniu: „Pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej… sporządza się za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.”.
Z przepisu wynikałoby więc jasno, że najwięksi podatnicy i podatkowe grupy kapitałowe powinni opublikować pierwsze informacje o realizowanej strategii podatkowej dopiero w 2022 r. – za rok bieżący (rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.).
Druga nowość dotyczy ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 859 ze zm.), zwanej powszechnie ustawą o SENT. Uregulowana ma być właściwość fiskusa w odniesieniu do sytuacji, w której KAS wykrywa naruszenia zagrożone karą pieniężną nie w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej, tylko w trakcie analizy danych z rejestru SENT. W takim wypadku (podobnie jak w pozostałych sytuacjach) karę ma nakładać naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który dokonał naruszenia.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców – w konsultacjach wewnętrznych