Będzie to już szóste w CIT i piąte w PIT odroczenie wejścia w życie zasad, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją z 23 października 2018 r. ustaw o PIT i CIT (Dz.U. poz. 2193).
Najnowsze odroczenie, obowiązujące do końca czerwca br., miało być już ostatnim. Nadal jednak nie został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który miał złagodzić zasady poboru daniny u źródła.
MF zakłada, że do końca 2021 r. taka kompleksowa nowelizacja zostanie już uchwalona. – Prace legislacyjne nad projektem są obecnie finalizowane – informuje biuro prasowe MF.
Dla polskich płatników kolejne odroczenie jest dobrą informacją, bo zmiany wynikające z nowelizacji z 23 października 2018 r. były wybitnie profiskalne.
Najdłuższe vacatio legis
Chodzi o pobór podatku u źródła od wypłacanych za granicę należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, reklamowych, badania rynku) oraz wynagrodzenia za licencje, odsetek i dywidend.
Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją z 23 października 2018 r. polscy płatnicy, którzy wypłacają za granicę temu samemu kontrahentowi więcej niż 2 mln zł należności rocznie, mieli co do zasady potrącać podatek u źródła według stawki krajowej (20 proc., rzadziej 10 proc.). Dopiero potem mogliby starać się o zwrot ewentualnej nadpłaty.
Wyjątek uczyniono dla płatników, którzy złożyliby oświadczenie, że spełniają warunki do stosowania preferencji z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub postaraliby się o opinię zabezpieczającą od fiskusa. Oni bowiem, w zależności od okoliczności, mogliby niepobierać podatku albo potrącać go według obniżonej stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Nowe reguły okazały się na tyle kontrowersyjne, że resort finansów zawiesił ich stosowanie już w grudniu 2018 r., a więc jeszcze przed ich oficjalnym wejściem w życie. Od tego czasu regularnie wydawał rozporządzenia przedłużające to zawieszenie dla płatników CIT i PIT.
Część już obowiązuje
Przypomnijmy, że zawieszenie nie dotyczy wszystkich przepisów, które wprowadzała nowelizacja z 23 października 2018 r. W konsekwencji od początku 2019 r. płatnicy muszą pamiętać o obowiązku:
■ dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku i ustalania rzeczywistego właściciela należności (z ang. beneficial owner).
Obowiązują też:
■ klauzula generalna, która wyklucza prawo do skorzystania ze zwolnienia dla dywidend i odsetek wypłacanych do innego kraju Unii Europejskiej, jeśli wypłata miała sztuczny charakter bądź była sprzeczna z celem przepisów,
■ dodatkowe 10-procentowe zobowiązanie podatkowe, jeżeli płatnik przy wypłacie należności nie zweryfikował odbiorcy albo weryfikacja nie była adekwatna do charakteru i skali działalności bądź gdy złożył fałszywe oświadczenie dotyczące prawa do skorzystania ze zwolnienia dla wypłacanych dywidend lub odsetek (art. 58b par. 3 ordynacji podatkowej). ©℗
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Obecny okres obowiązywania rozporządzenia ministra finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT oraz rozporządzenia ministra finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o PIT upłynie wraz z 30 czerwca 2021 r.
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia możliwości rzetelnego wywiązywania się podatników z ciążących na nich obowiązków na gruncie podatku u źródła i wdrożenia rozwiązań, w tym wynikających z zasad działania systemów informatycznych, informujemy, że zmiany w zakresie zasad poboru podatku u źródła będą dokonywane z zachowaniem odpowiedniego okresu dostosowawczego. Jest to kluczowe, tym bardziej w wyjątkowych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanych pandemią COVID-19.
W związku z tym Ministerstwo Finansów planuje wydanie kolejnych rozporządzeń, które przedłużą zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do końca 2021 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że obecnie finalizowane są prace związane z przygotowaniem kompleksowego rozwiązania w postaci nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła.