Zaproponowana przez Ministerstwo Finansów zmiana znalazła się w najnowszej wersji projektu założeń do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W przyszłym tygodniu ma się nim zająć Rada Ministrów. W poprzedniej wersji – tej, którą rozpatrywał Stały Komitet Rady Ministrów – proponowano jedynie doprecyzowanie obecnego przepisu o powiązaniach. Miały one nie pozbawiać prawa do ulgi, jeśli pozostawałyby bez wpływu na cenę.

Pozostanie dotychczasowy warunek – dłużnik nie płaci od 150 dni za dostawę lub usługę.

Niekorzystne brzmienie

Roman Namysłowski, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand, uważa, że obecne brzmienie art. 89a ust. 7 ustawy o VAT nie jest najlepsze. Może sugerować, że wystarczy samo istnienie powiązań pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, by nie można było skorzystać z ulgi.

Podobnie uważa Jarosław Ferdyn, doradca podatkowy w Grupie Gumułka. Zwraca uwagę, że początkowo takie też było stanowisko organów podatkowych. Dopiero później interpretacje się zmieniły. Przykładem interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2014 r. (nr IBPP2/ 43-1177/13/BW). Wynika z niej, że jeśli powiązania z dłużnikiem nie miały wpływu na wynagrodzenia z tytułu dostaw towarów, to wierzycielowi przysługuje prawo do odzyskania podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy.

Podobne wyjaśnienia można znaleźć w interpretacjach: dyrektora IS w Krakowie z 31 lipca 2013 r. (nr IBPP2/443-375/13/ AMP) oraz dyrektora IS w Katowicach z 12 lipca 2013 r. (nr IBPP2/443-334/13/BW). Wynika z nich, że powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, muszą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Korzyść dla podatnika

Roman Namysłowski zwraca uwagę, że już od dawna wskazywano, iż wyłączenie prawa do ulgi powinno mieć zastosowanie jedynie wtedy, gdy istniejące powiązania miały wpływ na cenę.

Jarosław Ferdyn podkreśla, że dzięki temu podatnicy mogliby częściej stosować ulgę bez obawy o zakwestionowanie ich rozliczeń przez organy podatkowe.

Tym bardziej więc pozytywnie eksperci oceniają zamiar całkowitego wykreślenia art. 89a ust. 7 ustawy o VAT.

– To najlepsze rozwiązanie dla podatników znoszące asymetrię w rozliczeniach między podmiotami powiązanymi. Obecnie z asymetrii tej korzysta budżet państwa. Docelowo regulacja ta powinna być natomiast neutralna dla budżetu państwa, bowiem z jednej strony wierzyciel – po spełnieniu określonych warunków – skorzysta z ulgi na złe długi, ale z drugiej dłużnik, tak jak dotychczas, będzie musiał skorygować podatek naliczony – zauważa Jarosław Ferdyn.

Łatwiej dla syndyków

To niejedyna zmiana w zakresie ulgi na złe długi, którą planuje resort. W ostatniej wersji projektu założeń pozostała propozycja zwolnienia dłużników z obowiązku korekty, jeżeli w momencie upływu 150 dni (licząc od terminu płatności z faktury) będą oni w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji. Nieskorygowany VAT nie trafi bezpośrednio do urzędu skarbowego, tylko będzie zgłaszany do masy upadłości.

Już teraz syndyk masy upadłości, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego, nie ma obowiązku korygowania podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Wynika to jednak nie wprost z przepisów o VAT, tylko z orzecznictwa. Potwierdził to NSA w dwóch wyrokach z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt I FSK 609/14 i I FSK 641/14).

Kiedy ulga na złe długi?

Kiedy ulga na złe długi?

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Etap legislacyjny

Projekt założeń do nowelizacji ustawy o VAT – przekazany na posiedzenie Rady Ministrów