Dodał, że w takiej sytuacji urząd nie musi szczegółowo uzasadniać swojego postanowienia o nowym terminie, bo jest związany tajemnicą skarbową.
Sprawa dotyczyła podatnika, który świadczył usługi stolarskie na rzecz kontrahenta z Francji. Organy podatkowe przeprowadziły u niego najpierw kontrolę podatkową, a następnie postępowanie podatkowe. Podejrzewały, że środki wpływające na konto podatnika to nie całość wynagrodzenia.
W trakcie postępowania organy trzykrotnie wzywały podatnika do złożenia wyjaśnień i dowodów. Gdy nie uzyskały informacji, wszczęły postępowanie wobec jego matki. Wykazało ono, że na jej konto bankowe wpływały środki związane z działalnością syna. On sam jednak tego nie ujawnił. W związku z tym organ wyznaczał kolejne, nowe terminy zakończenia postępowania. I o to głównie toczył się spór w sprawie. Podatnik zarzucał organom, że nie dążyły do rozstrzygnięcia sprawy, mimo że posiadały wszystkie niezbędne informacje, które pozwalały ją zakończyć.
Sąd oddalił jednak jego skargę. Zwrócił uwagę na to, że skarżący nie ujawnił wszystkich swoich dochodów. Organy podatkowe mogły więc wyznaczać nowe terminy zakończenia postępowania i uzasadniać je koniecznością analizy materiału dowodowego. Prowadziły bowiem równoległe postępowanie wobec matki podatnika. Nie mogły jednak powołać się na tę okoliczność, bo takie postępowanie jest objęte tajemnicą skarbową.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Opolu z 25 lipca 2014 r., sygn. akt I SAB/Op 3/14.