Zapomogi wypłacane przez pracodawcę osobom zarażonym SARS-CoV-2 i chorującym na COVID-19 są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie dotyczyło zapomóg wypłacanych pielęgniarkom i położnym. Zadała je okręgowa izba pielęgniarek i położnych. Wyjaśniła, że wsparcie jest jednorazowe i wynosi 500 zł. Spytała, czy wypłata takich zapomóg pociąga za sobą obowiązek potrącenia zaliczki na podatek dochodowy, czy przeciwnie, wsparcie to jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT.
Przepis ten mówi o zapomogach otrzymanych w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Jeżeli źródłem wypłaty jest fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub fundusze związków zawodowych bądź odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów wydanych przez właściwego ministra, to zwolniona jest cała kwota zapomogi, niezależnie od jej wysokości. Jeśli natomiast jest ona wypłacana z innych źródeł, to zwolnienie dotyczy zasadniczo kwoty nieprzekraczającej 6 tys. zł w roku podatkowym. Jednak w związku z epidemią koronawirusa kwotę tę podniesiono do 10 tys. zł (od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii).
Dyrektor KIS potwierdził, że zapomogi wypłacane osobom zakażonym SARS-CoV-2 i chorującym na COVID-19 są w całości zwolnione z podatku. Tym samym pracodawca nie oblicza i nie pobiera od nich zaliczek na PIT.
Wyjaśnił, że panująca w Polsce epidemia i będące jej następstwem zakażenia mogą zostać uznane za siłę wyższą, a tym samym za zdarzenie losowe. W konsekwencji zakażenie SARS-CoV-2, powodujące zachorowanie na COVID-19, spełnia przesłankę indywidualnego zdarzenia losowego, czyli nagłego, niespodziewanego, pojedynczego wywołanego przyczynami zewnętrznymi, których nie można do końca przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności. Dotyczy to w szczególności pracowników medycznych (pielęgniarek i położnych) narażonych na kontakt z zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 – dodał organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 marca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR