Samorządy oczekują zmian ustrojowych. Chodzi o skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego br. (sygn. akt SK 39/19). Trybunał uznał w nim za niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które nakładają na właściciela gruntu, budynku lub budowli podatek według najwyższej stawki, właściwej dla działalności gospodarczej, tylko z tego powodu, że właściciel jest przedsiębiorcą.
W sentencji tego orzeczenia, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 401, trybunał nie zastrzegł, że dotyczy to tylko osób fizycznych. Wręcz przeciwnie, jest w niej mowa o „przedsiębiorcach lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą”, choć wyrok zapadł na kawie sporu o opodatkowanie nieruchomości należącej do osoby fizycznej. Większość doradców podatkowych uważa więc, że wyrok TK należy odnosić również do osób prawnych, w tym spółek z o.o. i akcyjnych. Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule „Wyrok TK korzystny nie tylko dla indywidualnych przedsiębiorców” (DGP nr 62/2021).