Nowości dotyczą m.in. zasad pobierania podatku od wynagrodzeń pracowników najemnych, sportowców i artystów - mówi Agata Oktawiec, starszy menedżer w PwC.
15 lipca rada Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaakceptowała zmiany do komentarza do Modelowej Konwencji OECD, który pomaga interpretować przepisy w zakresie unikania podwójnego opodatkowania między danymi państwami. Czy są one ważne?
Część z nich ma tylko charakter redakcyjny, ale znalazły się też i istotne. Przede wszystkim doprecyzowany zostaje sposób interpretacji pojęcia „faktycznego odbiorcy” (z angielskiego „beneficial owner”) jako podmiotu uprawnionego do odbioru np. dywidend, odsetek z tytułu udzielonej pożyczki i otrzymania należności licencyjnych. Ponadto OECD wprowadziła zasady, według których rozgraniczone zostanie prawo państw do opodatkowania zysków ze sprzedaży certyfikatów CO2 oraz reguł, według których danina będzie pobierana od płatności dokonywanych na rzecz pracowników w związku z rozwiązaniem (ustaniem) stosunku pracy.
Komentarz doprecyzowuje też zasady pobierania podatku od wynagrodzenia sportowców oraz artystów. Aktualizuje również zasady dotyczące wymiany informacji podatkowych.
Które zmiany są najistotniejsze?
Po pierwsze te dotyczące pojęcia „faktyczny odbiorca”. Są one istotne z tego względu, że upoważniają przedsiębiorców do stosowania preferencyjnej stawki podatku u źródła od wypłacanych na rzecz zagranicznego podmiotu dywidend, odsetek i należności. W komentarzu rada OECD zwróciła większą uwagę na autonomię definicji „faktycznego odbiorcy” w odniesieniu do przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących w danym państwie. Dodatkowo podkreśliła, że decydujące znaczenie dla interpretacji tego pojęcia będzie miał zarówno stan faktyczny, jak i cel przeprowadzanych transakcji. Zmiany wprowadzone przez komentarz po raz pierwszy dają stosunkowo jednoznaczne wskazówki, jak interpretować pojęcie „faktyczny odbiorca”.
Oprócz tego komentarz zawiera rekomendacje, aby zyski z handlu certyfikatami CO2 traktować jako zyski przedsiębiorstw (zgodnie z art. 7 Modelowej Konwencji) bądź zyski kapitałowe (art. 13).
Mniej wątpliwości będzie także budzić opodatkowanie wynagrodzeń artystów i sportowców w sytuacji, w której wykonują prace na terenie kilku państw. Natomiast w odniesieniu do pracowników najemnych komentarz wprowadza ogólną zasadę, że płatności, które otrzymają w związku z rozwiązaniem (ustaniem) stosunku pracy, mogą być opodatkowane w kraju, w którym wykonywali swoje obowiązki. Również w sytuacji, gdy umowa już została rozwiązana.
Na czym polegać będą zmiany w zakresie wymiany informacji?
Wprowadzono m.in. pewne pojęcia, które powinny być przestrzegane (chyba że konkretna umowa będzie zawierać inne zasady). Doprecyzowano także takie pojęcia, jak „foreseeable relevance” oraz „fishing expeditions”. Pierwsze z nich odnosi się do informacji podatkowych, które z dużym prawdopodobieństwem mają znaczenie np. dla postępowania prowadzonego przez fiskusa. Jeśli chodzi o drugie pojęcie, to mowa o żądaniu przedstawienia informacji, co do których można mieć wątpliwości, że są ważne dla sprawy. W praktyce można porównać to do śledztwa trałowego, gdzie żąda się przypadkowych informacji w szerokim zakresie, mając nadzieję, że natrafi się wśród nich na coś istotnego. Wdrożenie takich zmian będzie jednak wymagać renegocjacji zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Najważniejsze jest doprecyzowanie pojęcia faktycznego odbiorcy