Po raz pierwszy trzeba będzie powiadomić szefa Krajowej Administracji Skarbowej o podmiotach posiadających walory spółek nieruchomościowych do końca marca 2022 r. – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Chodzi o podmioty, których ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości (lub prawa do nich) położone na terytorium Polski, o wartości ponad 10 mln zł (art. 5a pkt 49 ustawy PIT lub 4a ust. 35 ustawy o CIT).
Obowiązkiem spółki nieruchomościowej jest pobrać i wpłacić 19-proc. podatek „u źródła” , w sytuacji gdy nierezydent sprzedaje udziały lub akcje tych spółek, dające co najmniej 5 proc. praw głosu.
Autor interpelacji spytał, czy danina powinna być wpłacone na indywidualny „mikrorachunek” płatnika, czy na inne konto. W odpowiedzi wiceminister Sarnowski wyjaśnił, że powinien to być indywidualny rachunek podatkowy płatnika, czyli spółki.
Obowiązki sprawozdawcze
Wiceminister odniósł się też do pytania o nowe obowiązki sprawozdawcze, które zgodnie z nowelizacją z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123) spoczywają na spółkach nieruchomościowych i podatnikach posiadających w nich choćby pośrednio co najmniej 5 proc. akcji lub udziałów. Mają oni obowiązek poinformowania szefa KAS o:
  • podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w takiej spółce co najmniej 5 proc. udziałów (akcji), ogół praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze (jeśli informację przekazuje spółka);
  • liczbie udziałów, akcji i ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze posiadanych bezpośrednio lub pośrednio (jeśli informacje przekazują wspólnicy).
Informację należy złożyć elektronicznie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, według stanu na ostatni dzień jej roku podatkowego lub obrotowego (art. 27 ust. 1e ustawy o CIT).
W związku z tym poseł spytał, czy informacja powinna być złożona jeszcze w 2021 r., czy dopiero 2022 r.
W odpowiedzi wiceminister wyjaśnił, że pierwsza informacja powinna trafić do szefa KAS najpoźniej do końca marca 2022 r., a więc powinna uwzględniać dane ustalone według stanu na ostatni dzień 2021 r.
Podobnie wypowiedziało się wcześniej Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz „Nowe obowiązki spółek nieruchomościowych dopiero w 2022 r.”, DGP 11/2021).
Także przez e-PUAP
Wiceminister wyjaśnił także, że „środki komunikacji elektronicznej” zostały zdefiniowane w art. 2 pkt. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). W definicji tej mieści się również możliwość składania informacji za pośrednictwem platformy e-PUAP – potwierdził.
Dodał, że informację w imieniu spółki nieruchomościowej i jej wspólników będzie mógł złożyć szefowi KAS ich pełnomocnik. Musi jednak w tym celu posiadać pełnomocnictwo UPL-1. ©℗
Odpowiedź z 19 marca 2021 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 20317