Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej został podzielony na trzy zasadnicze części. Decydowały wyniki firm oraz ich osiągnięcia, a w kategoriach indywidualnych sukcesy doradców. W tegorocznym rankingu zasadniczo zachowaliśmy zeszłoroczne zasady metodologii.

Największe firmy
W tej części podzieliliśmy firmy na cztery grupy: wielką czwórkę, firmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci), zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami oraz zatrudniające do 2 osób z uprawnieniami. Stosujemy taki podział, ponieważ uważamy, że porównywanie firmy małej z dużą nie ma sensu.
Cztery kryteria
Firmy uczestniczące w rankingu zostały ocenione według czterech kryteriów:
a) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przypadające na osobę merytoryczną, przy czym przez osobę merytoryczną rozumieliśmy osoby z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci) oraz pracowników bez uprawnień, ale wykonujących pracę merytoryczną. Nie uwzględnialiśmy praktykantów oraz personelu pomocniczego (sekretarki, asystentki itp.);
b) liczba klientów przypadająca na osobę merytoryczną;
c) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przypadające na klienta;
d) średnioroczna liczba doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów oraz pozostałych pracowników merytorycznych zajmujących się obsługą w zakresie doradztwa podatkowego, którzy nie posiadają uprawnień do doradztwa podatkowego.
Miejsce w rankingu
Kategorie posłużyły nam do wyłonienia największych firm. Miejsce zajęte w danej kategorii oznacza liczbę przyznanych punktów (miejsce 1 oznacza 1 pkt, miejsce 2 – 2 pkt itd.). Premiowaliśmy jednak miejsca w kategoriach przychodowych (przychody/osobę merytoryczną i przychody/klienta) i dlatego dzielimy je przez dwa (miejsce 1 oznacza zatem, że firma zdobyła 0,5 pkt, miejsce 2 oznacza, że zdobyła 1 pkt). To pozwoliło firmie zająć wyższe miejsce w rankingu ze względu na niższą liczbę punktów, ponieważ o miejscu w zestawieniu największych firm zadecydował łączny wynik z wszystkich kategorii – im niższy, tym wyższe miejsce.
78 tyle firm i kancelarii zajmujących się doradztwem podatkowym wzięło udział w XV Rankingu DGP
Przykładowo, jeśli firma A zajęła w swojej grupie (np. wśród firm zatrudniających od 3 do 9 osób merytorycznych) pierwsze miejsce w kategoriach: „przychody na osobę merytoryczną” i „przychody na klienta” oraz trzecie miejsce w kategorii „liczba klientów” i czwarte miejsce w kategorii „średnioroczna liczba osób zatrudnionych”, to przyznaliśmy jej: po 0,5 punktu w każdej z kategorii przychodowych, 3 punkty za liczbę klientów oraz 4 punkty za liczbę zatrudnionych. W sumie firma uzyskałaby 8 punktów.
Najlepsze firmy
W tej części wyłoniliśmy firmy w dwóch kategoriach: sporach oraz projektach podatkowych. W kategorii spory braliśmy pod uwagę rozstrzygnięte i prawomocne orzeczenia TSUE, TK, sądów administracyjnych oraz sprawy zakończone skutecznym odwołaniem do organu II instancji. W kategorii projekty podatkowe poprosiliśmy firmy o krótkie opisanie projektów, które firma uznaje za najbardziej wartościowe w 2020 r. Pominęliśmy osiągnięcia, takie jak np.: publikacje książkowe, udział w seminariach, konferencjach itp.
Zarówno spory, jak i projekty oceniła następnie kapituła redakcyjna, składająca się z pięciu osób (Katarzyny Jędrzejewskiej, szefowej działu Podatki DGP, Marcina Mroziuka, szefa tygodnika Księgowość i Podatki, oraz dziennikarzy: Agnieszki Pokojskiej, Patrycji Dudek i Mariusza Szulca). O ostatecznym miejscu w tej części rankingu zdecydowała więc kapituła. Staraliśmy się, aby jej wybór, choć zawsze z pewnym elementem subiektywizmu, był jednak jak najbardziej obiektywny. Tak jak w roku poprzednim członkowie kapituły nie przyznawali punktów, lecz uzgodnili swoje wspólne stanowisko podczas obrad (w tym roku – online). Przy ocenie osiągnięć brali pod uwagę m.in. to, jakie znaczenie dla podatników ma sprawa/projekt, czy jest unikalna na rynku, czy wymaga od doradcy zmierzenia się z nowym problemem, czy powoduje przełom np. w orzecznictwie lub nowe podejście fiskusa, czy jest ważna społecznie.
Najlepsi doradcy
Wyłoniliśmy też najlepszych doradców w kategoriach: VAT, akcyza, PIT, CIT, ceny transferowe, międzynarodowe prawo podatkowe, podatki i opłaty lokalne, spory przed sądami. O ostatecznym miejscu w tej części rankingu również zdecydowała kapituła. Jej członkowie spotkali się i po dyskusji uzgodnili swoje wspólne stanowisko.
Zestawienia dodatkowe
W tym roku – to nowość – publikujemy również zestawienia dodatkowe (na stronach 5 i 6 dodatku). Nie są to jednak kategorie rankingowe. Publikujemy dane pod różnymi względami wyłącznie w celach informacyjnych.
Przychody łączne firm biorących udział w rankingu w grupach
2019 2020
Wielka czwórka* 937,2 mln zł 964,4 mln zł
Firmy duże 361,2 mln zł 398,6 mln zł
Firmy średniej wielkości 91 mln zł 90,8 mln zł
Firmy małe 10,8 mln zł 7,1 mln zł
* dane za 2019 r. skorygowane o wynik Deloitte z 2020 r.