Poseł spytał o zwolnienie dla użytków ekologicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Chciał się upewnić, czy mogą z niego skorzystać podmioty, które prowadzą uprawy ekologiczne.
W odpowiedzi wiceminister wyjaśnił, że zwolnienie to ma charakter przedmiotowy, więc o jego zastosowaniu decyduje wyłącznie charakter gruntów. Obejmuje ono grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem E wraz z odpowiednim symbolem użytku rolnego. Grunty takie przykładowo przyjmują oznaczenia: E-Ps, E-R czy E-Ł. Jeżeli więc w danym przypadku mamy do czynienia z użytkami ekologicznymi, to zwolnienie stosowane jest z urzędu (art. 13d ust. 1 ustawy o podatku rolnym) – wyjaśnił wiceminister.
Dodał natomiast, że samo prowadzenie upraw ekologicznych na użytkach rolnych nie decyduje o zwolnieniu z podatku rolnego tych użytków.
Reklama
Zarazem jednak wiceminister zwrócił uwagę na to, że rada gmina może, na podstawie art. 13e ustawy o podatku rolnym, wprowadzać inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Tym samym może uchwalić zwolnienie z podatku rolnego dla gruntów, na których prowadzone są uprawy ekologiczne – wyjaśnił Sarnowski.
Odpowiedź z 1 marca 2021 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na zapytanie poselskie nr 2969