Chodziło o spółkę akcyjną, która planowała wypłatę zysku z bieżącego roku oraz z lat ubiegłych. Nie wykluczała też obniżenia kapitału zakładowego, co również wiązałoby się z wypłatą kwot należnych akcjonariuszom. W tych celach zaciągnęła pożyczkę, a odsetki od niej chciała odliczyć od przychodu.
Reklama

Reklama
Twierdziła, że pożyczka będzie służyć zapewnieniu jej dalszego funkcjonowania. Tym samym będzie spełniony warunek, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Wskazywała, że art. 16 ustawy nie wyłącza z kosztów podatkowych odsetek od takiej pożyczki.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że wypłata dywidendy w ogóle nie powoduje powstania źródła przychodu ani jego zabezpieczenia. Skoro nie ma przychodu, to nie ma też i kosztu.
W kwestii wydatków związanych z obniżeniem kapitału dyrektor izby uznał, że skoro kosztem nie są kwoty należne akcjonariuszowi z tytułu obniżenia kapitału zakładowego, to analogicznie nie mogą nim być odsetki od pożyczki zaciągniętej na to obniżenie.
Podobnie orzekł warszawski WSA. Powołał się na podjętą w tym czasie uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (z 12 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSP 2/11). Wynikało z niej jasno, że odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę na wypłatę dywidendy należnej udziałowcom nie są kosztem uzyskania przychodów.
W kwestii obniżenia kapitału zakładowego WSA podzielił argumentację dyrektora izby. Podkreślił, że skoro na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT kwoty otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są przychodem, to również wydatki na jego obniżenie nie mogą być kosztem.
Tego samego zdania był NSA, oddalając skargę kasacyjną spółki. Zaprezentował stanowisko zbieżne z uchwałą.
Zgodził się także z dyrektorem warszawskiej izby i sądu I instancji w kwestii kredytu na umorzenie kapitału. Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka wyjaśniła, że w tym wypadku nie można mówić o osiągnięciu czy zabezpieczeniu przychodu, bo obniżenie kapitału jest działaniem na niekorzyść spółki.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 18 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1991/12