W tym celu minister podpisał 26 lutego 2021 r. nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie CIT (Dz.U. z 2021 r. poz. 409). Co do zasady mają one zastosowanie do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.
Zmiany są związane m.in. z rozwiązaniami wprowadzonymi tarczami antykryzysowymi, a także z wejściem w życie od 2021 r. nowej formy podatku – ryczałtu od przychodów spółek kapitałowych, zwanego estońskim CIT.
Podatnik, który przekształcił się po to, aby od 1 stycznia br. stosować estoński CIT (rozwiązanie tylko dla spółek z o.o. i akcyjnych), musi dołączyć do CIT-8 składanego za 2020 r. informację CIT/KW. Jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.
Natomiast w samym CIT-8 pojawiły się m.in. pola, które umożliwiają wykazanie kwot zaliczonych do przychodów z przekształcenia oraz kwot zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (pola 56 i 57 w części D.1). Została też wprowadzona rubryka dla podatników, którzy w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych osiągnęli stratę ze źródła przychodów i nabyli prawo do jej odliczenia (poz. 104 i 105 w części E.1).
W CIT-8 oraz CIT-8AB pojawiła się także nowa rubryka „Inne informacje”. Jest ona związana z ułatwieniami wprowadzonymi tarczą antykryzysową, np. możliwością rezygnacji w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie.
Minister zmodyfikował też i określił nowe wzory informacji o:
  • odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku (CIT-8/O),
  • ulgach: na złe długi (CIT/WZ i CIT/WZG), badawczo-rozwojowej (CIT/BR), IP Box (CIT/IP), dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (CIT/8S, CIT/8SP) oraz do informacji o dochodach z kryptowalut (CIT/WW).
Zasadniczo czas na złożenie CIT-8 i CIT-8AB upływa z końcem marca (w firmach, w których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym). W tym roku jednak, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na pandemię termin ten zostanie wydłużony o trzy miesiące – do 30 czerwca 2021 r.
W tym celu posłowie wprowadzili już odpowiednie zmiany w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Informowaliśmy o tym w artykule „Więcej czasu na CIT-8 i informację o cenach transferowych” (DGP nr 40/2021).
Nowelizacja została już skierowana do Senatu (druk sejmowy nr 860), ale najbliższe posiedzenie izby wyższej parlamentu odbędzie się dopiero pod koniec marca (24–26). Tak więc decyzja o wydłużeniu terminu złożenia przez podatników CIT rocznych zeznań CIT-8 i CIT-8AB zapadnie na ostatnią chwilę.
Analogicznego rozwiązania Ministerstwo Finansów nie przewiduje natomiast dla terminu sporządzania sprawozdań finansowych sprawozdawczych. Ma on zostać wydłużony wyłącznie dla organizacji non-profit. Pisaliśmy o tym w artykule „Więcej czasu tylko dla organizacji non-profit” (DGP nr 43/2021).