Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) 5 marca 2021 r. zakupił od rolnika ryczałtowego ziemniaki za kwotę 10 000 zł. Tego samego dnia zakupiony towar został dostarczony. Na udokumentowanie tej dostawy przedsiębiorca wystawił papierową fakturę VAT RR na kwotę 10 000 zł plus zryczałtowany zwrot podatku w wysokości 700 zł. Za nabyte ziemniaki podatnik zapłacił 5 marca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy rolnika (po wystawieniu faktury VAT RR). Przedsiębiorca zajmuje się handlem płodami rolnymi, nabyte ziemniaki stanowią zatem dla niego towary handlowe. Rozlicza on VAT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne, a podatek dochodowy przedsiębiorca na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT oraz PIT od zakupu tych produktów rolnych?
VAT