To, że budynek znalazł się w krajowej ewidencji zabytków, nie zwalnia jeszcze z obowiązku zapłaty podatku od gruntu, na którym on stoi – stwierdził WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości. Istotne w niej było to, że tylko budynek, a nie grunt, został wpisany do krajowej ewidencji zabytków, prowadzonej przez generalnego konserwatora zabytków.
Reklama

Reklama
Podatnik był zdania, że grunt jest elementem całości obiektu architektonicznego, który na postawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) jest zwolniony od uiszczania podatku od nieruchomości.
Ze stanowiskiem podatnika nie zgodzili się prezydent miasta i samorządowe kolegium odwoławcze. Oba organy zwróciły uwagę na to, że art. 7 ust. 1 pkt 6 zwalnia z podatku „grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków”.
Skargę podatnika oddalił także WSA. Orzekł, że brzmienie przepisu o zwolnieniach przedmiotowych jest jednoznaczne – wymienia on tylko zabytki wpisane na listę w sposób indywidualny. Sąd dodał, że nie wyklucza to możliwości dokonania wpisu zbiorowego, którego jednak w tej sprawie nie było. Skoro wpisany był tylko budynek, to tylko on podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Wyrok jest nieprawomocny.

Tylko indywidualnie

Orzeczenie to wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą. W prawomocnym wyroku z 12 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Go 720/08) WSA w Gorzowie Wlkp. stwierdził, że zwrot „indywidualnie” należy rozumieć w ten sposób, iż wpis musi dotyczyć odrębnie gruntu i odrębnie budynku.
„Przepis ten nie pozwala na przyjęcie, iż wpisanie budynku do rejestru zabytków automatycznie powoduje uznanie gruntu pod tym budynkiem za zabytek objęty rejestrem zabytków, dając tym samym podstawę do zastosowania wobec tego gruntu zwolnienia” – wyjaśnił WSA.

W spadkach i darowiznach

Inaczej jest w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.) zwolnione z podatku jest nabycie w drodze spadku przez osoby zaliczone do l i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przepisie tym nie ma słowa „indywidualnie”, jak też nie odnosi się on odrębnie do gruntów i budynków.
W niedawnym wyroku z 25 czerwca 2014 r. (sygn. akt II FSK 1813/12) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zakresem ochrony zabytku jest objęta nie tylko budowla, lecz także grunt, na którym się ona znajduje. Z akt sprawy wynikało bowiem, że ochrona konserwatorska dotyczy całości nieruchomości odziedziczonej przez spadkobiercę, w tym również nieruchomości gruntowej. Organy podatkowe nie wzięły tego jednak pod uwagę. Uznały, że zwolniona jest tylko kamienica.
Również w interpretacji z 16 marca 2012 r. (nr IPPB2/436-578/11-4/MZ) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że nabycie w spadku udziałów w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jest zwolnione z podatku od spadku, nawet gdy wpis jest obszarowy, a nie indywidualny. Chodziło o budynek znajdujący się na terenie wpisanym obszarowo do rejestru zabytków dzielnicy miasta.
Skoro nabyty w spadku udział w nieruchomości jest wpisany do rejestru zabytków, a podatniczka zabezpiecza go i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, to ma zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o podatku od spadków i darowizn – potwierdziła warszawska izba.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 lipca 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 220/14.