Na podatkowe konsekwencje spóźnionych wypłat dodatków za pracę przy zwalczaniu COVID-19 pisaliśmy w artykule „Lekarze za brak rozliczenia muszą zapłacić odsetki” (DGP nr 33/2021). Problem powstaje bowiem w sytuacji, gdy szpital dopiero po kilku miesiącach przyznaje, że lekarzowi należał się w 2020 r. dodatek. Jeżeli lekarz wystawił od razu fakturę i czekał nie tylko na świadczenie, lecz także z zapłatą podatku od niego, to teraz musi zapłacić fiskusowi odsetki za zwłokę. Jeżeli bowiem działa w relacjach ze szpitalem jako przedsiębiorca, to przychód uzyskuje już w momencie wystawienia faktury (przychód należny).
W praktyce jednak lekarze świadczą usługi medyczne również w innym trybie – na podstawie kontraktów wyłonionych w trybie zamówień publicznych ze szpitalami publicznymi (jednostkami budżetowymi, tzw. SPZOZ – samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej). W takim przypadku – jak wskazuje Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy – lekarze mogą uniknąć zapłaty odsetek za nieterminowe rozliczenie podatku od dodatku covidowego.
W takiej sytuacji bowiem – jak tłumaczy ekspert – istnieje prawna możliwość potrącenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę z wierzytelnością lekarza wobec Skarbu Państwa. Możliwość tę przewiduje art. 64 par. 2 ordynacji podatkowej.
– Dotyczy to wyłącznie wierzytelności wymagalnych (np. uznanych przez dłużnika, w tym wypadku przez szpital) oraz przysługujących bezpośrednio lekarzowi. Nie dotyczy to więc np. podmiotów, które nabyły długi szpitali – zaznacza Marek Kwietko-Bębnowski.
Zgodnie z art. 64 par. 1 ordynacji zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (np. w PIT) podlegają, na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa. Zasada ta – co wynika z par. 2 – dotyczy również wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności podatnika wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem że potrącenie jest dokonywane przez tego podatnika i z tej wierzytelności.
– Procedura wymaga więc złożenia przez lekarza do naczelnika urzędu skarbowego wniosku o potrącenie – wyjaśnia Marek Kwietko-Bębnowski. Co ważne – dodaje – zgodnie z art. 64 par. 5 pkt 1 ordynacji potrącenie następuje z dniem złożenia wniosku, który został uwzględniony, więc nie biegną już dla lekarza odsetki za zwłokę.
Urząd, który uzna potrącenie, wyda lekarzowi postanowienie. Jeśli organ podatkowy odmówi potrącenia, musi wydać decyzję.
– Wielu lekarzy może nie wiedzieć o tej możliwości, a to dla nich istotne rozwiązanie – dodaje ekspert.