Pracodawca musi potrącać zaliczki na PIT od bezimiennych ubezpieczeń OC, gdy przekazuje ubezpieczycielowi listę osób objętych ochroną – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) dotyczącym przychodu z nieodpłatnych świadczeń stało się jasne, że przychód powstaje wtedy, gdy korzyść może zostać przypisana indywidualnemu pracownikowi.
Firma, która wystąpiła o interpretację, zamierza wykupić OC dla księgowych i osób zajmujących się obsługą płac. We wniosku o interpretację podała, że rozważa zarówno polisy indywidualne, jak i grupową.
Polisy miały być bez imienne i miały obejmować konkretne stanowiska. Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową miały być wskazane na liście przekazanej i aktualizowanej u ubezpieczyciela w razie zmiany na stanowiskach. Ubezpieczenie miało więc pokrywać ewentualne skutki działań związanych z wykonywaniem określonych funkcji w firmie. Bez znaczenia natomiast miało być to, kto konkretnie wykonuje takie czynności.
Firma uważała, że taka konstrukcja umów ubezpieczeniowych oznacza, iż krąg osób ubezpieczonych jest otwarty, a tym samym pracownicy nie uzyskują przychodu z tytułu ubezpieczenia. Na potwierdzenie przywołała interpretacje indywidualne z 23 lipca 2019 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.155.2019.2.MM) oraz z 26 października 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.340.2018.2.MP). Dyrektor KIS stwierdził w nich, że o otwartym kręgu ubezpieczonych, a tym samym o braku przychodu z ubezpieczenia, można mówić także wtedy, gdy na dzień zapłaty składki lista osób ubezpieczonych jest wprawdzie znana, ale ubezpieczeniem są objęte także inne osoby, które na dzień zapłaty składki nie są możliwe do zidentyfikowania.
W tej sprawie jednak dyrektor KIS zajął inne stanowisko. Stwierdził, że katalog osób objętych polisami ubezpieczeniowymi jest zamknięty, ponieważ osoby te można zidentyfikować na podstawie listy zgłaszanej ubezpieczycielowi i następnie aktualizowanej (w razie zmiany na stanowiskach). Tym samym uznał, że mimo bezimiennego charakteru umowy ubezpieczenia u zatrudnionych powstaje przychód. W związku z tym pracodawca musi pobrać zaliczkę na PIT od przychodu pracowników, których objął ochroną ubezpieczeniową.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.700.2020.1.ID