Od 1 stycznia br. obsługą największych podatników i grup kapitałowych zajmuje się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Nadal będzie funkcjonować 19 wyspecjalizowanych urzędów.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniami z 28 grudnia 2020 r:
  • w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 2456),
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. poz. 2410).
Powiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego podatnicy dostaną w styczniu br. od swojego nowego organu.

Jeden dla największych

Obsługą największych podatników nie zajmuje się już, jak dotychczas, 20 właściwych miejscowo, wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, tylko jeden o zasięgu krajowym – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
Pomysł takiego rozwiązania pojawił się już w 2015 r., ale wtedy nie został wdrożony. Stało się to dopiero teraz.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zapewnia pełną obsługę we wszystkich kluczowych funkcjach pełnionych przez administrację skarbową z wyłączeniem: podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin. W tym zakresie zasady się nie zmieniły, właściwy jest więc Urząd Skarbowy w Nowym Targu.
Każdy z największych podatników będzie miał swojego opiekuna.

19 dla mniejszych

Pozostałym 19 urzędom podlegają przede wszystkim: jednostki samorządu terytorialnego, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także podatnicy o minimalnym przychodzie rocznym netto 3 mln euro (dotychczas limit ten wynosił 5 mln euro).
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe działają we wszystkich województwach (w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim jest ich po dwa).
Z kolei obsługą funduszy inwestycyjnych i emerytalnych zajmuje się obecnie Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Obsługuje on również przedsiębiorców zagranicznych o minimalnych przychodach netto rocznych 3 mln euro, którzy mają stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie więcej niż jednego województwa.

Przychód a właściwość

W 2021 r. zmiana właściwości urzędu następuje na podstawie danych za 2019 r. Jeżeli natomiast rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, to bierze się pod uwagę dane za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.
Z kolei wyłączenie spod właściwości wyspecjalizowanych urzędów następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek progu przychodowego.
Przykładowo, jeśli spółka na podstawie przychodu osiągniętego w 2019 r. została przypisana do Pierwszego Mazowieckiego US (przychód powyżej 50 mln euro), a w kolejnych latach uzyskany przez nią przychód nie przekroczy tego progu, to pozostanie ona we właściwości tego urzędu do końca 2023 r.

MF wyjaśnia

W opublikowanych na swojej stronie internetowej odpowiedziach na pytania podatników Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli przekroczą przychód powyżej 3 mln euro, nie będą obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe i pozostają we właściwości dotychczasowych organów,
  • spółka po osiągnięciu w 2019 r. przychodu netto powyżej 50 mln euro składa deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 r., a także roczne rozliczenie CIT do Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie,
  • korekty deklaracji, zeznań, informacji (w tym korekty JPK i VAT-7) sporządzane po 31 grudnia 2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą, należy składać do urzędu skarbowego właściwego miejscowo po zmianie,
  • SP ZOZ, który osiągnął przychód co najmniej 3 mln euro, będzie podlegał pod wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy według siedziby SP ZOZ (z wyłączeniem Pierwszego Mazowieckiego US), nawet jeżeli przekroczy próg 50 mln euro,
  • zmiana właściwości urzędu nastąpiła automatycznie z mocy przepisów prawa, dlatego też nie ma konieczności dokonywania w tym zakresie aktualizacji danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym.

Toczące się postępowania

MF wyjaśniło też, że niezrealizowane wnioski, które wpłynęły do urzędu skarbowego przed 1 stycznia 2021 r., a dotyczą udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, będą rozpatrywane przez naczelnika urzędu właściwego przed zmianą (tj. właściwego na dzień złożenia wniosku).
Dotychczasowe organy będą też kontynuować wszczęte już kontrole i postępowania podatkowe, a także postępowania karne skarbowe.

Podatek u źródła

Od 2021 r. poborem podatku u źródła od osób prawnych ma się zajmować jeden organ – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie. Dotychczas były to różne urzędy skarbowe, w zależności od tego, czy wynagrodzenie było wypłacane na rzecz osoby fizycznej, czy prawnej, oraz w zależności od siedziby płatnika wypłacającego te należności.
Dla podatników CIT było to więc w sumie aż 16 różnych urzędów skarbowych.
Przypomnijmy, że samego podatku u źródła nie wpłaca się na konto Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, tylko jak w ubiegłym roku, na własny mikrorachunek.
Sprawdź, gdzie wpłacić podatek
Sprawdź, gdzie załatwić sprawę
Zmiany w obsłudze podatników od 1 stycznia 2021 r.
Wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługuje:
• podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
• Narodowy Bank Polski, banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych oraz banki hipoteczne,
• krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji,
• spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót netto przekroczył kwotę 50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych).
19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych obsługuje:
• banki spółdzielcze,
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
• jednostki samorządu terytorialnego (JST),
• oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
• przedsiębiorców zagranicznych o przychodzie netto ≥3 mln euro,
• uczelnie wyższe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o przychodzie netto ≥3 mln euro,
• osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód netto wynosi 3–50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych).
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie poza zadaniami 19 WUS obsługuje na terytorium całego kraju:
• jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jeżeli nie wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej lub nie są spółkami publicznymi;
• przedsiębiorców zagranicznych o przychodzie netto ≥3 mln euro, jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Centralizacja obsługi podatku u źródła – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie:
• zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych pobrany od nierezydentów przez płatników tego podatku (podatek u źródła).