Od Nowego Roku mamy do czynienia z nową instytucją prawną – spółką nieruchomościową.

Ograniczona została też możliwość rozliczania strat przy restrukturyzacjach. Najwięksi podatnicy muszą ujawnić strategię podatkową.
Zmiany te wynikają z nowelizacji z 28 listopada 2020 r. ustaw o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).
Spółka nieruchomościowa to taka, w której co najmniej połowa aktywów składa się z nieruchomości lub praw do nich, położonych w Polsce. Od 1 stycznia br. jest ona płatnikiem podatku u źródła (19 proc.), gdy jej udziały lub akcje zostaną sprzedane nierezydentom.Problemem jest to, że spółka nieruchomościowa nie będzie w ogóle stroną transakcji. Nie będzie więc wiedziała o warunkach sprzedaży jej udziałów lub akcji. Może mieć zatem problem z wyegzekwowaniem od sprzedającego pieniędzy na pokrycie podatku. W efekcie sama zostanie obciążona podatkiem od sprzedaży jej udziałów lub akcji nierezydentom. Eksperci wskazują, że jedynym sposobem, by tego uniknąć, jest wprowadzanie dodatkowych zapisów w umowie sprzedaży, nakładających na sprzedającego obowiązek przekazania kwoty podatku na rachunek spółki.

Strategia podatkowa

Wprowadzony został też obowiązek sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej przez przedsiębiorstwa o obrocie przekraczającym 50 mln euro rocznie oraz przez podatkowe grupy kapitałowe.
Nowy przepis (art. 27c ustawy o CIT) nie określa jednak, za jaki rok po raz pierwszy należy sporządzić taką strategię. Ministerstwo Finansów poinformowało w odpowiedzi na pytania DGP, że trzeba to będzie zrobić już za 2020 r. Czas na to jest do 31 grudnia 2021 r. Pisaliśmy o tym w artykule „Jawność rozliczeń pełna pułapek” (DGP nr 238/2020). Potem MF potwierdziło to także w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Straty podatkowe

Spółki kapitałowe, które przejmą inny podmiot lub nabędą przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, muszą się liczyć z ryzykiem utraty prawa do rozliczenia strat podatkowych z lat poprzednich. Co do zasady można ją odliczać przez pięć kolejnych lat, przy czym jednorazowo można odjąć do 5 mln zł (a w kolejnych latach nie więcej niż 50 proc. straty).
Kontynuowanie odliczenia strat może zostać teraz ograniczone w sytuacji:
  • przejęcia innego podmiotu w toku połączenia spółek,
  • nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zakup lub w wyniku aportu).
Nie będzie można odliczać straty, jeśli w wyniku takiego przejęcia lub nabycia:
  • zmieni się przedmiot prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej (w całości albo w części) lub
  • na koniec roku podatkowego zmieni się wspólnik lub wspólnicy w odniesieniu do co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) podatnika.
Eksperci wskazują, że wskutek nowych przepisów nie można rozliczać straty podatkowej w przypadku połączeń odwrotnych, a więc gdy spółka córka przejmuje spółkę matkę.