W 2021 r. będą nadal obowiązywały preferencje wprowadzone ustawami antykryzysowymi, w tym dotyczące: ulg prorozwojowych, odliczenia darowizn, zwolnienia z podatku od przychodów z budynków.

Z wymienionych preferencji można nadal korzystać dzięki nowelizacji z 28 listopada 2020 r. ustawy o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123). Przedłużyła ona możliwość ich stosowania. Szczegółowo wymieniamy je w tabeli.
Niezależnie od tego w 2021 r. będzie można skorzystać z innego rozwiązania, które wprowadziła już wcześniej tarcza antykryzysowa z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568). Chodzi o możliwości rozliczenia wstecznie straty za 2020 r.
Stratę poniesioną w minionym roku (nie więcej jednak niż 5 mln zł) będzie można odjąć w 2021 r., ale od dochodu osiągniętego w 2019 r., czyli poprzez korektę zeznania złożonego za 2019 r. Przewiduje to art. 52k ustawy o PIT oraz art. 38f ustawy o CIT.
Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychody z działalności gospodarczej w 2020 r. były niższe o co najmniej 50 proc. od przychodów osiągniętych w 2019 r. Ponieważ dopiero w tym roku (2021 r.) podatnicy wiedzą, czy koronawirus spowodował u nich w zeszłym roku spadek przychodów o 50 proc. w stosunku do przychodów z 2019 r., to dopiero teraz można skorzystać z tego rozwiązania.
Chcąc to zrobić, trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 za 2019 r. lub korektę zeznania CIT-8 za 2019 r.
Przedłużona możliwość stosowania rozwiązań z tarcz antykryzysowych*
Preferencja Do kiedy przedłużona/ Kiedy będzie mnożna stosować Dla kogo
Ulga B+RMożliwość korzystania z ulgi B+R w trakcie roku, jeżeli działalność badawczo-rozwojowa jest ukierunkowana na „opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19” Będzie obowiązywała do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Podatnicy PIT i CIT
Ulga IP BoxMożliwość korzystania w trakcie roku z ulgi IP Box, jeżeli dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej są „wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19” Będzie obowiązywała do końca roku podatkowym, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Podatnicy PIT i CIT
Ulga na złe długi• wierzyciele korzystają z ulgi na złe długi już po 30 dniach,• dłużnicy (którzy spełnią warunki ustawowe np. dotyczące spadku przychodów) nie muszą po 90 dniach zwiększać swojego dochodu podatkowego (przychodu – u ryczałtowców) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii z powodu COVID-19 Będzie można stosować w roku podatkowego, w którym będzie obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Podatnicy PIT i CIT
Podatek od przychodów z budynkówzwolnienie z tej daniny Będzie można stosować do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany Podatnicy PIT i CIT
Darowizny• możliwość odliczenia od podatku darowizny komputerów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego;• możliwość odliczania darowizn towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych Przy darowiznach przekazanych:• od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – można odliczyć 200 proc. wartości darowizny;• od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – będzie można odliczyć 150 proc. wartości darowizny;• od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – będzie można odliczyć równowartość przekazanej darowizny Podatnicy PIT i CIT
Amortyzacja środków trwałych Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (tj. np. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków dezynfekcji i higieny rąk) Będzie miała zastosowanie do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Podatnicy PIT i CIT
Zwolnienie z podatku: • zapomóg (innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26), wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do 3 tys. zł rocznie (a nie 1 zł) – art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT;• zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł (tj. innych niż np. fundusze świadczeń socjalnych ) – do 10 tys. zł rocznie (a nie 6 tys. zł) – art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b-------------------------------------------------------------------• wartości świadczeń socjalnych dla pracowników – do 2 tys. zł rocznie (a nie 1 tys. zł) - art. 21 ust. 1 pkt 67,• dopłaty do wypoczynków dzieci i młodzieży – do 3 tys. zł (a nie 2 tys. zł) – art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b. Można będzie stosować: do końca roku podatkowego, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19-----------------------------------------do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołany zostanie stan epidemii Podatnicy PIT
*Nowelizacja z 28 listopada 2020 r. ustawy o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (D.U. poz. 2123)