Obowiązujące od Nowego Roku zmiany dotyczą też 9-proc. stawki CIT, amortyzacji, ulgi abolicyjnej oraz zerowego PIT dla młodych. Wprowadziła je nowelizacja z 28 listopada 2020 r. ustaw o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).

Zmiany w amortyzacji

Dwie ważne zmiany nastąpiły w amortyzacji środków trwałych. Po pierwsze, podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym działający w specjalnych strefach ekonomicznych) nie mogą już obniżać ani podwyższać stawek amortyzacji. Do końca 2020 r. było to dozwolone, a szef Krajowej Administracji Skarbowej w wielu opiniach zabezpieczających potwierdził, że takie manipulowanie stawkami amortyzacji przez spółkę działającą w SSE nie jest unikaniem opodatkowania.
Obecnie jest to już niedopuszczalne. Zakaz ten nie działa wstecz, dotyczy tylko środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.
Wskutek drugiej zmiany środki trwałe można uznać za używane (i stosować dla nich indywidualne stawki amortyzacji) tylko wtedy, gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były one wykorzystywane przez inne podmioty przez sześć miesięcy (albo 60 miesięcy w niektórych przypadkach), a nie przez niego samego. Ta zmiana również dotyczy tylko środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.

9 proc. CIT

Z 1,2 mln euro do 2 mln euro wzrósł limit przychodów bieżących pozwalający na korzystanie z 9-proc. stawki CIT. Drugi limit odnoszący się do przychodów z poprzedniego roku się nie zmienił, bo już w 2020 r. wynosił on 2 mln euro.
Dzięki temu 9-proc. CIT może płacić w 2021 r. podatnik, który spełni dwa wymogi:
  • jego przychody za 2020 r. nie przekroczyły 2 mln euro po kursie z 1 października br., czyli 9 031 000 zł brutto (tj. wraz z należnym VAT),
  • jego bieżące przychody osiągane w 2021 r. nie przekroczą 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT (ale uwaga – po kursie z 4 stycznia 2021 r.).
Mimo że oba limity przychodów zostały zrównane, to jednak nadal się różnią. Ten, który dotyczy przychodów bieżących, wciąż jest liczony bez VAT (netto), a limit przychodów z poprzedniego roku – z należnym VAT (czyli brutto).
Z obniżonej stawki CIT mogą też korzystać spółki komandytowe. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz „9 proc. CIT i kwartalne zaliczki nie dla każdej spółki komandytowej”; DGP nr 245/2020).
Resort wyjaśnił, że spółka komandytowa, która działała w 2020 r., a w 2021 r. stała się podatnikiem CIT, nie może być uznana za podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą. Pod uwagę należy zatem brać – dla celów 9-proc. stawki CIT – przychody takiej spółki za 2020 r. Nie mogły one przekroczyć 2 mln euro po kursie z 1 października br., czyli 9 031 000 zł brutto.

Ulga abolicyjna

Od 1 stycznia br. znacząco została ograniczona ulga abolicyjna, z której co do zasady korzystają osoby mieszkające w Polsce ponad 183 dni w roku. Jej likwidacja spowoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w naszym kraju a tym zapłaconym za granicą.
Podatnicy mogą jednak korzystać z kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 1360 zł rocznie (dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej rocznie 8 tys. zł).
Z ulgi abolicyjnej nadal będą mogli korzystać marynarze, jeżeli osiągają dochody z pracy lub usług wykonywanych poza „terytorium lądowym państw”.
O podatek nie muszą się martwić młodzi podatnicy (do 26. roku życia) – co do zasady nie płacą oni podatku w Polsce. Od Nowego Roku dotyczy to też osób osiągających przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.