Do końca 2019 r. z Polski przekazano administracji skarbowej innych państw informacje o 62 transgranicznych interpretacjach podatkowych, natomiast o ani jednym uprzednim porozumieniu cenowym

W sumie w całym 2019 r. 94 państwa (w tym Polska) wymieniły się danymi o 7 tys. tego typu dokumentów – wynika z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Wydawany co roku raport jest podsumowaniem efektów automatycznej wymiany danych o transgranicznych interpretacjach i uprzednich porozumieniach cenowych (ang. advanced pricing agreements – APA) nie tylko pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ale też pomiędzy innymi państwami, które przyjęły rekomendacje OECD przewidziane w tzw. projekcie BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting).
– Statystyki OECD pokazują, że wymiana informacji o transgranicznych interpretacjach czy APA nie ma jakiegoś kluczowego znaczenia dla naszego kraju. Kilkadziesiąt w skali roku to niewiele, jeśli porównamy to z ilością danych, które są wymieniane w innych trybach, tj. przy wymianie informacji na wniosek czy też automatycznej wymianie dotyczącej niektórych dochodów – komentuje Józef Banach, radca prawny w InCorpore, Banach, Szczypiński i Partnerzy.
Ponadto – jak zaznacza ekspert – dzielenie się wiedzą z innym państwem o transgranicznych interpretacjach czy APA nie oznacza, że którakolwiek ze stron mogłaby być podejrzewana o sprzyjanie „agresywnej optymalizacji podatkowej”.

Afera zmusiła do zmian

Prace nad określeniem zasad wymiany informacji o transgranicznych interpretacjach oraz APA toczyły równolegle zarówno OECD, jak i Komisja Europejska. Obie uznały, że może to utrudnić nieuczciwym podatnikom ucieczkę przed fiskusem.
Komisja Europejska rozpoczęła swoje prace w grudniu 2014 r., po ujawnieniu tzw. afery Luxleaks, gdy na jaw wyszło specjalne podejście władz Luksemburga do ponad 300 koncernów międzynarodowych. Zawarły one z tamtejszym fiskusem korzystne podatkowo porozumienia (interpretacje). Szybko okazało się, że podobne interpretacje wydawały również Holandia, Belgia, Irlandia.
Z kolei OECD rekomendowała rozpoczęcie wymiany danych o transgranicznych interpretacjach i APA już podczas prac nad tzw. projektem BEPS 1.0. (ang. Base Erosion and Profit Shifting) w latach 2013–2015. Organizacja opracowała specjalny standard wymiany wiedzy pomiędzy prawie setką różnych jurysdykcji na całym świecie.

Nie tylko interpretacje

Chcąc zapobiegać podobnym aferom, Komisja Europejska przyjęła 8 grudnia 2015 r. dyrektywę 2015/2376, w której nakazała wszystkim krajom unijnym automatycznie wymieniać się informacjami o transgranicznych interpretacjach i APA.
W Polsce unijna dyrektywa została wdrożona ustawą z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 343 ze zm.).
U nas interpretacje indywidualne ani ogólne nie mają charakteru porozumienia podatnika z fiskusem, które przyznawałoby potencjalne preferencje podatkowe. Jest to raczej forma odpowiedzi fiskusa na pytanie zadane przez podatnika.
Natomiast ustawa z 2017 r. zobowiązuje szefa KAS do przekazywania co pół roku administracjom państwowym w innych krajach UE informacji o transgranicznych interpretacjach indywidualnych, a także o zawartych APA, wydanych opiniach zabezpieczających, jak też o porozumieniach w ramach tzw. umowy o współdziałanie, zawieranych z fiskusem od lipca 2020 r.
Natomiast z państwami spoza UE (i terytoriami zależnymi) Polska wymienia się informacjami na innej podstawie. Przede wszystkim są to: konwencja z 1988 r. o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych i protokół do niej z 2010 r., a także standardy wymiany informacji opracowane przez OECD, do których stosowania Polska również się zobowiązała.

Co bada OECD

Najnowszy raport OECD, podobnie jak poprzednie, dotyczy wymiany informacji o:
  • transgranicznych interpretacjach dotyczących niektórych preferencyjnych reżimów opodatkowania,
  • transgranicznych APA,
  • transgranicznych interpretacjach dotyczących korekt cen transferowych,
  • transgranicznych interpretacjach dotyczących zakładu,
  • transgranicznych interpretacjach dotyczących przepływów finansowych do zagranicznego podmiotu powiązanego.
Obejmuje też wymianę danych o transgranicznych interpretacjach dotyczących regulacji podobnych do polskich przepisów o uldze IP Box, ale tylko jeśli spełnione są pewne warunki, np. informacje o transgranicznych interpretacjach muszą dotyczyć podmiotów, które korzystają z przepisów o IP Box obowiązujących jeszcze przed 2014 r., a więc historycznych.
Zarówno z unijnej dyrektywy 2015/2376, jak i ze standardów OECD wynika natomiast, że kraje powinny przekazywać sobie nie tylko wiedzę o interpretacjach wydanych po 2014 r., ale też o wcześniejszych, o ile pozostawały one w mocy w 2014 r.

Co wychodzi z Polski…

Wszystkie statystyki dotyczące naszego kraju dotyczą wyłącznie wymiany danych o transgranicznych dokumentach wydanych po 2016 r.
Z raportu OECD wynika, że w 2019 r. nie przekazaliśmy za granicę ani jednej informacji o transgranicznej interpretacji dotyczącej zakładu bądź preferencyjnego reżimu opodatkowania, ani też danych o żadnej APA.
Nie mieliśmy też takich obowiązków w zakresie przepisów o IP Box, bo zostały one wprowadzone u nas po 2014 r.
41 przekazanych w 2019 r. za granicę informacji o transgranicznych interpretacjach dotyczyło przepływów finansowych z zagranicznym podmiotem powiązanym. Informacje trafiły do: Australii, Kanady, Singapuru, Korei Płd., Szwajcarii i USA.
Pozostałe 21 informacji o transgranicznych interpretacjach dotyczyło korekt cen transferowych. Trafiły one do: Australii, Gruzji, Izraela, Kanady, Szwajcarii, USA, Korei Płd., Norwegii, Rosji i Serbii.
Dane o kolejnych 76 interpretacjach wydanych w drugiej połowie 2019 r. (wśród nich mogą być również APA) trafiły za granicę do końca marca 2020 r. Szczegóły tej wymiany nie są jeszcze dostępne.

…a co do nas przychodzi

W 2019 r. do Polski trafiły natomiast informacje o:
  • transgranicznych APA wydanych w Australii, Belgii, Czechach, Finlandii, Indiach, Włoszech, Meksyku, Portugalii, Rumunii,
  • transgranicznych interpretacjach dotyczących niektórych preferencyjnych reżimów opodatkowania, wydanych w Izraelu, Curaçao, Singapurze, Szwajcarii, Włoszech i na Litwie,
  • transgranicznych interpretacjach dotyczących zakładu, wydanych w Szwajcarii,
  • transgranicznych interpretacjach dotyczących regulacji podobnych do polskich przepisów o uldze IP Box, obowiązujących w Belgii, Włoszech i Luksemburgu (przed 2016 r.).

Bez opóźnień

W ubiegłych latach OECD ganiła Polskę za opóźnienia w przekazywaniu informacji o interpretacjach za granicę. W tym roku nie było to konieczne.
Zdaniem radcy prawnego Weroniki Missali poprawa oceny naszego kraju ma związek z uchwaloną 4 kwietnia 2019 r. nowelizacją ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 694 ze zm.). Zmieniono wtedy m.in. ordynację podatkową; od tej pory wnioskujący o wydanie interpretacji, która miałaby skutki transgraniczne, musi podać państwo lub terytorium zamieszkania (siedziby) zagranicznej osoby fizycznej lub prawnej.
– Nowe przepisy niewątpliwie ułatwiły fiskusowi proces wymiany informacji – ocenia Weronika Missala.
Wymiana informacji o transgranicznych interpretacjach i APA na świecie