Hotelowy basen, sauna, sala fitness, szatnie mogą być opodatkowane niską stawką podatku, jeżeli są one równocześnie wykorzystywane do prowadzenia działalności leczniczej – potwierdził WSA w Szczecinie.
Wyrok dotyczy spółki prowadzącej czterogwiazdkowy hotel, posiadającej wpis w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej jako Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Odnowy Biologicznej oraz statut niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Nie było sporu co do tego, że powierzchnia gabinetów, pomieszczeń lekarzy i lokali, w których znajdują się wanny, bicze szkockie, kriokomora i sale gimnastyczne jest objęta niższą stawką podatku od nieruchomości.
Wójt gminy Kołobrzeg, będący organem podatkowym w tej sprawie, nie zgadzał się natomiast na preferencyjne opodatkowanie powierzchni basenu, sauny, sali fitness i szatni. Argumentował, że pomieszczenia te służą przede wszystkim powadzeniu działalności hotelowej, czyli celom komercyjnym. Ich powierzchnia powinna być więc opodatkowana stawkami podatku właściwymi dla budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą.
WSA przyznał rację spółce. Wyjaśnił, że od 1 lipca 2011 r. obowiązuje znowelizowany art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). Zgodnie z nim preferencyjna stawka podatku dotyczy powierzchni budynków lub ich części „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Wcześniej przepis mówił o budynkach lub ich częściach „zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych”. A to istotna różnica.
Sąd zwrócił uwagę na to, że spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i faktycznie wykonuje taką działalność. Zwrócił uwagę, że art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera ograniczeń w stosowaniu preferencyjnej stawki do powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności leczniczej.
Warunkiem opodatkowania tych pomieszczeń preferencyjną stawką jest jednak to, by spółka jednocześnie wykorzystywała te pomieszczenia do prowadzenia działalności leczniczej.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 29 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 32/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia