Ministerstwo Finansów chce przyśpieszyć i ułatwić obsługę przedsiębiorców w sprawach celnych, podatkowych i innych należności, których ściąganiem zajmują się celnicy. Przygotowało projekt zmian kilku ustaw, które to umożliwią.
Przede wszystkim resort planuje wyznaczyć dyrektora jednej izby celnej, który zajmie się tymi rozliczeniami. Obecnie robią to szefowie 16 izb.
Poza tym po centralizacji podatnicy będą wpłacać należności na rachunek bankowy jednej izby celnej – obecnie przelewy mogą trafiać nawet na kilka kont różnych organów. Również jeden dyrektor będzie wypłacał zwroty należności, a także egzekwował zaległe należności.
Dzięki tym zmianom – wyjaśnia MF w uzasadnieniu – jedna izba będzie znała sytuację finansową dłużnika, który nie będzie już musiał dostarczać dokumentów, zaświadczeń ani innych dowodów kilku organom.
Nowelizacja ma również usprawnić kontrole na przejściach granicznych. Będzie to możliwe dzięki umożliwieniu celnikom wykonywania niektórych czynności obecnie przewidzianych wyłącznie dla Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy kontrole nie będą wymagały specjalistycznej wiedzy.
Chodzi np. o kontrole dokumentów oraz stanu pojazdu dla zwierząt gospodarskich, czego wymaga decyzja Komisji Europejskiej z 5 sierpnia 2013 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniudo Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń. Obecnie, zgodnie z krajowymi przepisami, czynności te mogą być przeprowadzane przez Inspekcję Weterynaryjną i powinny być wykonywane na wszystkich przejściach granicznych. Tymczasem posterunki granicznych lekarzy weterynarii znajdują się tylko na niektórych przejściach i nie zawsze są czynne całą dobę. Nie ma sensu tworzenie nowych posterunków weterynaryjnych lub wprowadzanie ograniczeń w ruchu – uważa MF. Tego typu zadania kontrolne mogą przeprowadzać celnicy.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw w konsultacjach