Księgowa rozlicza spółkę z o.o., która nabyła nowy samochód w salonie. Pojazd nie jest zarejestrowany w wydziale komunikacji ani dopuszczony do ruchu. Czy o wydatki poniesione na zarejestrowanie pojazdu powinna powiększyć jego wartość początkową, czy też wydatki te powinna bezpośrednio zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
Za wartość początkową środków trwałych w razie ich odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia (zob. art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług. Wyjątek stanowią przypadki, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty VAT należnego o VAT naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g ust. 3 ustawy o CIT).
Jak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 grudnia 2007 r. (nr ILPB1/415-89/07-2/AMN): Nie można uznać za samochód zdatny i kompletny do użytku, który nie jest zarejestrowany i nie jest dopuszczony do ruchu. Zatem opłaty ponoszone przy rejestracji samochodu dotyczące dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, nalepki kontrolnej itp. są składową wartości początkowej tego samochodu. (...).
Zatem w wartości początkowej powinny być uwzględnione również opłaty ponoszone przez podatnika na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym, jeżeli zostałyby poniesione przez podatnika przed oddaniem pojazdu do używania”. W szczególności dotyczy to opłat pobieranych:

za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych określonych rozporządzeniem ministra infrastruktury z 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. nr 230, poz. 2302 ze zm.);za wydanie karty pojazdy określonych rozporządzeniem ministra transportu i budownictwa z 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. nr 59, poz. 421).

W przedstawionym stanie faktycznym wydatki na rejestracje nabytego pojazdu powiększają jego wartość początkową i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Podstawa prawna

Art. 15–16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).