Podatnicy i płatnicy - w tym również osoby, które nie mieszkają w Polsce - mogą się starać o wydanie interpretacji indywidualnej w kwestiach związanych z prawem podatkowym.

Wszyscy, którzy mają wątpliwości dotyczące zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego, mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Interpretacje takie są wydawane w imieniu Ministra Finansów.

Dla podatników, którzy wystąpią z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, otrzymana informacja stanowi ochronę przed ewentualnymi sankcjami ze strony organów podatkowych, natomiast dla organów podatkowych jest dokumentem wiążącym.

W celu uzyskania interpretacji indywidualnej podatnik musi złożyć wniosek ORD-IN o wydanie interpretacji, a także uiścić opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, która wynosi 40 złotych od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Opłatę należy wnieść na konto właściwej Izby Skarbowej, która zajmuje się przyjmowanie wniosków podatników.

Organami właściwymi do wydawania interpretacji indywidualnych są:
- Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy – dla województwa: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego;
- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – dla województwa: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego;
- Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – dla województwa: mazowieckiego oraz wszystkich wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Polski;
- Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi – dla województwa: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego;
- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – dla województwa: dolnośląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego.
Wnioski o interpretację można składać w odpowiednich Izbach Skarbowych osobiście bądź wysłać je pocztą.

Przed złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatnik powinien sprawdzić, czy:
- na wniosku i na druku opłaty znajduje się numer NIP lub Pesel;
- wskazał właściwy organ, do którego adresowany jest wniosek (pozycje od 4 do 8 na wniosku);
- wybrał właściwe konto bankowe (jeżeli opłata jest uiszczana na konto);
- przedstawił wyczerpująco stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe (poz. 68), którego dotyczy wniosek;
- precyzyjnie zadał pytanie i podał oznaczenie przepisu prawnego, który podlega interpretacji (pozycja 61);
- przedstawił swoją ocenę prawną (poz. 70);
- podpisał wniosek;
- załączył pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia przyjęcia wniosku. W przypadku braku niektórych dokumentów i wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków termin wydania interpretacji indywidualnej można się wydłużyć.

Wniosek o wydanie interpretacji nie będzie rozpatrywany, jeśli nie będzie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj.:
- nie będzie zawierał wyczerpującego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;
- nie będzie zawierał przedstawienia własnego stanowiska (oceny prawnej) opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;
- nie zostanie w terminie wniesiona opłata od wniosku, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia.