Kto występuje z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową, musi wskazać, jaki będzie ona miała wpływ na jego obecne bądź przyszłe opodatkowanie – wynika z orzeczenia NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, który prowadziła gospodarstwo rolne, a jednocześnie zgłosiła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży piasku, żwiru, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Od działalności tej płaciła podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Podatniczka spytała izbę skarbową, czy usługi związane z przygotowaniem terenu do eksploatacji złoża żwiru i kamieni są usługami specjalistycznymi w rozumieniu przepisów o karcie podatkowej (gdyby nimi były, to podatniczka nie straciłaby prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej). Spytała także, czy wynikający z ustawy limit zatrudnienia dla wykonywanej przez nią działalności obejmuje również pracowników zatrudnionych w gospodarstwie rolnym.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie udzielił interpretacji, tylko wezwał podatniczkę do wskazania, czy złożony przez nią wniosek dotyczy możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej. Kobieta odpowiedziała, że nie. Wyjaśniła, że chodzi jej jedynie o rozwianie wątpliwości, czy rolnik opodatkowany w formie karty podatkowej może korzystać z usług specjalistycznych i czy limit zatrudnienia obejmuje także pracowników zatrudnionych w gospodarstwie rolnym.
Wobec takiej odpowiedzi dyrektor bydgoskiej izby stwierdził, że nie może wydać interpretacji. Powołał się na artykuł 14b par. 1 ordynacji podatkowej, według którego interpretację wydaje się na wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie. Skoro podatniczka nie wskazała związku pomiędzy przedstawionym stanem faktycznym, a powstaniem u niej obowiązku podatkowego, to nie można wydać w jej sprawie interpretacji – stwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Na skutek skargi podatniczki WSA w Olsztynie uznał, że izba nie mogła odmówić wydania interpretacji.
Wyrok ten uchylił w całości Naczelny Sąd Administracyjny. W ustnym uzasadnieniu sędzia Jacek Brolik zwrócił uwagę, że sąd I instancji nie ustosunkował się do argumentów izby skarbowej opartych na artykule 14b par. 1 ordynacji. Podkreślił, że interpretacja musi dotyczyć obecnego lub przyszłego opodatkowania wnioskodawcy. Dlatego brak wskazania, jaki będzie miała ona wpływ na sytuację konkretnego podatnika, jest podstawą do odrzucenia wniosku.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1359/12.