Fiskus nie może wydać interpretacji, jeśli w skierowanym do niego wniosku podatnik nie nawiązał choćby pośrednio do przepisów podatkowych – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Rozstrzygnął w ten sposób sprawę przedsiębiorcy, który spytał izbę skarbową, czy może sprzedać udziały w innym podmiocie bez zachowania formy pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem. Nie dostał odpowiedzi, bo pytanie nie miało związku z prawem podatkowym. Dodatkowo wobec przedsiębiorcy toczyło się postępowanie wymiarowe za 2008 r., co również uniemożliwiało wydanie interpretacji, zgodnie z art. 14b par. 5 ordynacji podatkowej.
Przedsiębiorca złożył zażalenie na postanowienie izby. Powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2010 r., (sygn. akt II FSK 1019/09), z którego wynika, że podatnik w trosce o swoje bezpieczeństwo prawne może oczekiwać od fiskusa wyjaśnienia wątpliwości związanych z przepisami niepodatkowymi, jeśli mają one wpływ na jego sytuację podatkową. Argumentował, że takie stanowisko prezentowały także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w orzeczeniu z 9 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 1485/10) oraz WSA w Gliwicach w wyroku z 10 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I SA/GL 272/11).
Gdy izba skarbowa podtrzymała swoje postanowienie, podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd podzielił jednak stanowisko fiskusa, że w tej sprawie nie można było wydać interpretacji. Powodem był fakt, że przedsiębiorca nie zadał pytania związanego z prawem podatkowym, tylko handlowym.
Sąd podkreślił, że izba musiałaby wydać interpretację tylko, gdyby pytanie choćby pośrednio dotyczyło podatków, np. gdyby przedsiębiorca spytał „czy w sytuacji niezachowania formy wskazanej w art. 180 kodeksu spółek handlowych, po stronie podatnika powstaje przychód z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT”.
Zdaniem NSA izba słusznie wskazała także na postępowanie wymiarowe jako przesłankę negatywną wydania interpretacji.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 191/14.