Wynagrodzenie przekazywane przez polskiego przedsiębiorcę za granicę z tytułu wynajmowania urządzeń przemysłowych musi być pomniejszone o 20-proc. zryczałtowaną daninę – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Wyrok dotyczy spółki należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, która od podmiotów powiązanych wynajmowała maszyny i urządzenia budowlane. Chodziło m.in. o walce i agregaty elektryczne. Spółka podnajmowała ich następnie innym polskim firmom. Te zastrzegały, że będą je używać głównie do celów budowlanych.
Od pobieranego i przekazywanego za granicę czynszu spółka nie potrącała podatku u źródła. Uważała, że nie ma takiego obowiązku, skoro nie wynajmuje urządzeń przemysłowych, tylko budowlane. Była zdania, że tylko wynajem tych pierwszych jest objęty 20-proc. podatkiem u źródła, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT.
Innego zdania była izba skarbowa. W wydanej interpretacji stwierdziła, że zarówno walce, jak i agregaty elektryczne mogą być wykorzystane do celów przemysłowych, a to oznacza obowiązek zapłaty podatku u źródła.
Z izbą skarbową zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie i z tego powodu oddalił skargę spółki. Stwierdził, że większość wynajmowanych przez spółkę urządzeń (m.in. walce, agregaty) może służyć jako środki transportu, a te w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT są wprost uznane za urządzenia przemysłowe. WSA wskazał, że potwierdza to także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 kwietnia 2012 r., (sygn. akt II FSK 1933/10). Szczeciński sąd zwrócił uwagę, że walce i agregaty elektryczne są szeroko wykorzystywane jako urządzenia przemysłowe. Dlatego spółka od otrzymanego czynszu powinna potrącić 20 proc. podatku u źródła.
Wyrok nie jest prawomocny.
Walec jest urządzeniem przemysłowym, także wtedy, gdy służy jako środek transportu
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 950/13.