Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Trzy stawki prowizji

Zasady naliczania prowizji mają być uproszczone. Dziś stawki za poszczególne czynności egzekucyjne są mocno zróżnicowane. Przykładowo w egzekucji z pieniędzy jest to 6,15 proc. ściągniętej kwoty, a tylko 1,85 proc., gdy egzekucja jest z rachunku bankowego. Z uzasadnienia do projektu wynika, że obecny system powoduje nadmierny obrót gotówkowy w egzekucji, często tam, gdzie nie jest to uzasadnione. Łatwiej i szybciej byłoby zastosować egzekucję z rachunku bankowego, która jest najtańsza i najmniej czasochłonna.

Nowy, jednolity system ma uzależnić wysokość prowizji wyłącznie od wielkości odzyskanych należności. Stawka prowizji (3 proc., 1,5 proc., 1 proc.) będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem sumy uzyskanych kwot.

Nowe rozwiązania spowodują likwidację prowizji za czynności, które nie wiążą się z bezpośrednim wyegzekwowaniem należnych kwot, np. zajęcie ruchomości.

Z górnym limitem

Ograniczona ma zostać miesięczna prowizja pracownika komórek egzekucyjnych skarbówki. Z uzasadnienia do projektu wynika, że jej górna granica wyniesie sześciokrotność najniższego wynagrodzenia zasadniczego tj. 7870,14 zł (w 2014 r. wynosi ono 1311,69 zł).

Ponadto wynagrodzenie prowizyjne będzie naliczane również od kosztów upomnienia.

Premia dla kierownika

Kierownik komórki egzekucyjnej będzie miał prawo do prowizji w wysokości 75 proc. średniej prowizji wypłaconych jego pracownikom. Ma to wyrównać dysproporcję między wynagrodzeniem przełożonego i jego podwładnych.

Dziś wynagrodzenie kierownika komórki egzekucyjnej w urzędzie skarbowym jest niezależne od jej efektywności i zwykle niższe od wynagrodzenia pracowników. Wynika to z tego, że kierownik zajęty nadzorem i organizacją pracy rzadko dostaje prowizje za konkretne czynności egzekucyjne.

Równy podział

Inna ważna nowość to równy podział wynagrodzenia prowizyjnego na wszystkie osoby, którym przydzielona zostanie sprawa egzekucyjna. Podstawa do wyliczenia prowizji ma wynikać z podziału łącznej kwoty uzyskanej w danej sprawie egzekucyjnej.

Projekt zakłada wyłączenie prawa do prowizji za czas nieobecności w pracy, za który przysługuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego oraz za czas zwolnienia od pracy, za który członek korpusu służby cywilnej zachowuje prawo do wynagrodzenia. W uzasadnieniu podano, że w wybranych urzędach skarbowych średnie wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy wyliczone od wypłaconych prowizji wynosiło łącznie 22,82 proc. wynagrodzenia prowizyjnego, z czego 12,6 proc. za czas nieobecności w pracy z powodu urlopu oraz choroby.

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W sprawach, w których należności zostaną ściągnięte już po wejściu w życie zmian, ale na skutek podjętych wcześniej czynności – prowizja ma być wyliczana już na nowych zasadach. Z uzasadnienia wynika, że zasadniczo są one korzystniejsze w zakresie stawek prowizji. Wyjątkiem jest prowizja w wysokości 6,15 proc. ściągniętych kwot z egzekucji z pieniędzy. Zostanie ona jednak wypłacona jeszcze za miesiąc poprzedzający wejście w życie nowych rozwiązań.