Sprawa dotyczyła spółdzielni świadczącej usługi na rzecz swoich członków, niezbędne im do wykonywania czynności ubezpieczeniowych. Swoje wynagrodzenie kalkulowała po kosztach, bez marży.
Spółdzielnia spytała izbę skarbową, czy w relacjach między nią a jej usługobiorcami będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT, uprawniający organy podatkowe do szacowania dochodu metodą rozsądnej marży („koszt plus”). Spółdzielnia była przekonana, że w jej sytuacji przepis ten nie ma zastosowania. Gdyby bowiem organ miał szacować jej dochód, to uniemożliwiałoby to jej skorzystanie ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi na rzecz członków grupy, których działalność jest zwolniona od podatku lub wyłączona z VAT, jeśli są one wykonywane wyłącznie po kosztach.