Chodziło o przedsiębiorcę, który wynajął bankowi w 2010 r. na pięć lat lokal użytkowy. W listopadzie 2013 r. został poinformowany, że najemca chce wcześniej rozwiązać umowę i jest gotów zapłacić z tego tytułu odszkodowanie. Obie strony doszły do porozumienia. Przedsiębiorca miał jedynie wątpliwość, czy otrzymane przez niego odszkodowanie podlega VAT. Spytał o to izbę skarbową.
Był zdania, że skoro nie jest to wynagrodzenie za świadczenie usługi, to nie powinno być powiększane o podatek. Argumentował, że rekompensat za przedwczesne rozwiązanie umowy jest jednostronnym świadczeniem ze strony banku, a on sam, jako wynajmujący, nie ma obowiązku przekazania najemcy czegokolwiek w zamian.
Innego zdania była izba skarbowa. Powołując się na art. 25 dyrektywy VAT, przypomniała, że o świadczeniu usług można mówić także wtedy, gdy podatnik zobowiąże się do zaniechania działania lub tolerowania jakiejś sytuacji. W tym wypadku – wyjaśniła – przedsiębiorca zgodzi się na zaniechanie najmu lokalu, w zamian za co otrzyma wynagrodzenie. Dojdzie więc do odpłatnego świadczenia usług.
Izba dodała, że będzie ono opodatkowane VAT niezależnie od tego, czy zostanie nazwane odszkodowaniem.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2014 r., nr IPTPP4/443-924/13-2/ALN.