Spółka, która w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym, przekazuje swoje mienie akcjonariuszowi, nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przysporzenia, więc nie musi płacić daniny – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Chodziło o spółkę należącą do grupy kapitałowej, w której rozpoczęto restrukturyzację. Jej efektem była m.in. zmiana struktury właścicielskiej. Nowy akcjonariusz spółki planował jej likwidację. Zrezygnował przy tym z wierzytelności przysługującej mu wobec poprzedniego właściciela.
Spółka spytała izbę skarbową, czy przekazując majątek – w związku z likwidacją – akcjonariuszowi, osiągnie jakikolwiek przychód i będzie musiała zapłacić CIT. Była przekonana, że nie będzie miała takiego obowiązku, skoro nie uzyska od akcjonariusza wynagrodzenia ani rekompensaty w jakiejkolwiek formie.
Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Uznała, że przekazując majątek, spółka zmniejszy swoje zobowiązania wobec akcjonariusza. Można więc taką transakcję uznać za odpłatną sprzedaż rzeczy lub praw majątkowych w rozumieniu art. 14 ustawy o CIT.
Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Stwierdził, że przekazując majątek akcjonariuszowi, spółka nie osiągnie żadnego przysporzenia majątkowego, także w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań. Jest to tylko wypełnienie obowiązków likwidowanego podmiotu zapisanych w art. 474 par. 1 kodeksu spółek handlowych – zwrócił uwagę sąd. Skoro jest to czynność jednostronna, która nie zobowiązuje akcjonariusza do świadczenia wzajemnego, to firma nie musi płacić z tego tytułu CIT.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 25 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 122/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia