Nie ma podatku od sprzedaży działek należących do majątku osobistego, nawet jeśli pozbywa się ich podmiot zawodowo zajmujący się obrotem nieruchomościami – wynika z dwóch wyroków NSA.
Oba orzeczenia dotyczą podatnika, który prowadził działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości oraz sprzedaży działek. W 2004 r. odziedziczył on niezabudowane grunty, zakwalifikowane w ewidencji jako rolne.
Reklama

Reklama
Żadnej z nich nie oddał w najem ani dzierżawę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wystąpił natomiast z wnioskiem o warunki zabudowy w zakresie budowy domów jednorodzinnych. Kilka z działek uzbroił także w media. Następnie zamierzał je sprzedać.
Przedsiębiorca był przekonany, że nie zapłaci VAT, ponieważ nie dokona sprzedaży w ramach działalności gospodarczej. We wniosku o interpretację podkreślał, że grunty należą do jego majątku osobistego i nie nabył ich w celu ich dalszej odprzedaży.
Innego zdania była Izba Skarbowa w Poznaniu. W obu interpretacjach uznała, że skoro podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, to sprzedaż odziedziczonych przez niego terenów ma z nią związek. Jeśli zatem przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, to będzie musiał zapłacić daninę.
W skargach do WSA w Poznaniu podatnik zarzucił poznańskiej izbie, że zbyt powierzchownie oceniła stan faktyczny. Zgodził się z tym poznański WSA i uchylił obie interpretacje. Uznał, że sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celach odprzedaży, lecz prywatnych, nie ma związku z prowadzoną działalnością. Sąd wyjaśnił także, że jednorazowa sprzedaż działki, nawet w okolicznościach wskazujących na to, że transakcje będą się powtarzały, nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty VAT.
Podobnie orzekł NSA, oddalając skargi kasacyjne izby skarbowej. Sędzia Ewa Rojek, uzasadniając wyrok, wyjaśniła, że przedsiębiorca nie odziedziczył działek z zamiarem czerpania z nich korzyści majątkowych. Poza tym, według NSA, należy odróżniać zarząd majątkiem prywatnym od czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Odwołując się do wyroku TS UE (sygn. C-180-181/10), NSA wyjaśnił, że podatnika należy uznać za podmiot prowadzący działalność gospodarczą dopiero, gdy w celu sprzedaży działek podejmuje on aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami i angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I FSK 781/13, I FSK 916/13.